سارسەنبى, 6 جەلتوقسان 2023
بۇ نە مازاق؟ 2691 5 پىكىر 4 مامىر, 2023 ساعات 14:01

دەپۋتات پاۆەل افاناسەۆ ءۇشىن بۇكىل قازاق ماڭگۇرت پە؟

پەتروپاۆل قالالىق ءماسليحاتىنىڭ بۇرىنعى دەپۋتاتى پاۆەل افاناسەۆ 2022 جىلى قىزىل يمپەريانىڭ سارقىتى بولعان پەتروپاۆل دەگەن اتاۋدى «قىزىلجار» دەپ وزگەرتۋدى قولداعان قازاقتاردى «ماڭگۇرت» دەپ اتاعان.

«قالانىڭ اتاۋىن وزگەرتۋدى قولدايتىندار – بەيبىتشىلىك پەن تىنىشتىقتى ويلامايتىندار»، – دەگەن ول. ونىڭ بۇل ءسوزى نەنى بىلدىرەدى؟ ءماتىننىڭ استارىندا قان ءمان جاتىر؟ دۇرىس، ول قازاق قوعامىن رەسەيمەن قورقىتىپ: «سەندەردى پۋتينگە ايتىپ قويامىن»، – دەيدى بالاعا ۇقساپ.

افاناسەۆ 2017 جىلى دەپۋتات بولىپ تۇرعان كەزىندە دە «ماڭگۇرت» ءسوزىن قولدانعان. سول جىلى استانا-پەتروپاۆل اۆتوكولىك جولىن قايتا جوندەۋدەن وتكىزۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋدا جولدى كەڭەيتىپ، ونىڭ ماڭىنداعى اۋماقتى اباتتاندىرۋعا بايلانىستى تىڭ يگەرۋشىلەر ەسكەرتكىشىن رەتكە كەلتىرۋ ءۇشىن ونى ۋاقىتشا ورنىنان الا تۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان. ول ءۇشىن داۋرىقپاۋعا شاقىرىپ پىكىر بىلدىرگەندەرگە ول: «سەندەر ءۇشىن، ياعني، ماڭگۇرتتەر ءۇشىن بۇل ەسكەرتكىشتىڭ ەشقانداي ءمانى جوق، ال ونىڭ العاش تىڭ يگەرگەندەر مەن قونىس اۋدارىپ كەلگەندەر ءۇشىن قانداي ماڭىزى بولسا، ولار كوتەرىپ كەتكەن قازاقستان ەكونوميكاسىنا دا سونداي ءمانى بار»، – دەگەن.

پاۆەلدىڭ وسىناۋ «ءالاۋلايلىمىنىڭ» باشينسكايانىڭ «بۇلىگىنەن» قانداي ايىرماسى بار؟ افاناسەۆ ابىلداەۆتان ۇلى ما ەدى؟

افاناسەۆ قازىر پەتروپاۆل قالاسىنىڭ قوعامدىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى.  ەندەشە ول دا پىكىرلەستەرىنىڭ سوڭىنان كەتۋگە ءتيىس!

Abai.kz

5 پىكىر