بەيسەنبى, 4 ناۋرىز 2021
1717 7 پىكىر 22 قاڭتار, 2021 ساعات 14:38

ءدارىحانا قوجايىندارى مينيستر جارلىعىن وزگەرتۋدى سۇرادى

نۇر-سۇلتاندا ونداعان ءدارىحانا قوجايىندارى كەيبىر ءدارى-دارمەكتىڭ، سونىڭ ىشىندە كوروناۆيرۋستان ەمدەيتىن پرەپاراتتاردىڭ باعاسىن ءتۇسىرۋ تۋرالى بيلىك شەشىمىن وزگەرتۋدى سۇرادى.

20 قاڭتاردا وتكەن كەزدەسۋدە كاسىپكەرلەر بىلتىر جەلتوقسان ايىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى شىعارعان جارلىقتى جويۋدى سۇرادى. بۇل قۇجاتتا 200 پرەپارات بەلگىلەنگەن باعامەن ساتىلۋى كەرەكتىگى ايتىلعان.

كاسىپكەرلەردىڭ ايتۋىنشا، سونىڭ سالدارىنان ءدارىحانالار تاقىرعا وتىرۋى مۇمكىن.

— "كلەكسان" پرەپاراتى تاپشى. ءبىز ونى 17 مىڭعا ساتىپ الىپ، 18 مىڭنان ساتتىق. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ونىڭ باعاسىن 13 مىڭ تەڭگە دەپ بەلگىلەدى. سوندا ءبىز بۇل ءدارىنى ءوز قۇنىنان ارزان باعاعا ساتۋىمىز كەرەك، — دەدى كاسىپكەر مارال سايلىباەۆا.

كاسىپكەرلەر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى الەكسەي تسويعا ۇندەۋ جاسادى. ولار ءدارى باعاسىنا شەكتەۋدىڭ جويىلۋىن قالايدى.

كەزدەسۋگە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى كەلگەن جوق.

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پاندەمياسى كەزىندە ءدارى تاپشىلىعى قاتتى سەزىلدى. سول كەزدە مەملەكەتتىك ورگاندارعا سىن كوپ ايتىلدى.

قازاقستان — تمد-دا كوروناۆيرۋستان زارداپ شەككەن ەلدەردىڭ ءبىرى. ساراپشىلار بۇنىڭ سەبەبىن رەسپۋبليكاداعى جەمقورلىقتان كورىپ وتىر.

Abai.kz

7 پىكىر