سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37
486 2 پىكىر 25 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:37

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 79-عا جەتتى

كوروناۆيرۋس ىندەتىن جۇقتىرعان تاعى 7 ادام تىركەلدى، ونىڭ ىشىندە: الماتى قالاسىندا 2 ادام، نۇر-سۇلتان قالاسىندا 5 ادام.

وسى ساعاتتا:

نۇر-سۇلتان قالاسى بويىنشا 41 ادام،

الماتى قالاسىندا – 31 ادام،

قاراعاندى قالاسىندا - 2,

الماتى وبلىسىندا - 1 ادام،

اقتوبە وبلىسىندا - 1 ادام،

شىمكەنت قالاسىندا – 1 ادام،

جامبىل وبلىسىندا -1 ادام،

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا - 1 ادام. جالپى 79 ناۋقاس تىركەلدى.

Abai.kz

2 پىكىر