دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793
46 - ءسوز 4360 8 پىكىر 18 قاراشا, 2019 ساعات 10:44

ساتىلماعان نە قالدى؟

اراب شەيحتارىنا قۇس اتۋعا، ساتۋعا رۇقسات بەرىلىپتى. حالىق بانكىن قىتايعا ساتىپ جاتىر ەكەن-مىس. جەر ساتۋدىڭ ءدۇمپۋى ءالى باسىلعان جوق. مۇناي مەن گاز، جەر بايلىعى ساتىلىمعا شىققالى قاي زامان. امەريكاعا ساتىلعان بالالاردىڭ ءبىر-ەكەۋى ورالىپ جاتىر، ورالمايتىندارى قانشاما. ءبىلىم ساتۋلى، قىزمەت ساتۋلى، ەم الۋىڭ ساتۋلى. ساتۋعا جارايتىننىڭ ءبارى دەرلىك ساتىلىپ جاتىر.

ءبىر كۇنى ءبىزدى دە ساتار. سوعان دايىندالىپ ءجۇرمىن. اگاراكي، "ساتىلۋ قۇقىعىم" بولسا مەنى بالالارىممەن بىرگە، وركەنيەتتى دامىعان ەلگە ساتسا ەكەن...

اينۇر ساعيەۆانىڭ facebook پاراقشاسىنان

Abai.kz

8 پىكىر