جەكسەنبى, 27 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107723. جازىلعاندار — 102666. قايتىس بولعاندار — 1699

2019 قازان

30 قازان, 2019 ساعات 17:04

بيۋدجەت ءبولىسى: كىم قانشا ميلليارد الدى؟

Abai.kz 1716

30 قازان, 2019 ساعات 14:06

حالىق ساياسي پارتيالارعا سەنە مە؟

Abai.kz 2819

30 قازان, 2019 ساعات 12:40

جاستار ورتالىقتارى جاستارعا نە بەرەدى؟

نۇرا ماتاي 1315

30 قازان, 2019 ساعات 12:16

«مىناۋ ادامنىڭ ەمەس، پەرىشتەنىڭ داۋىسى»

مامبەتكارىم قوجىربايۇلى 5685

30 قازان, 2019 ساعات 12:07

ايگۇل جۇبانىش. كەك

Abai.kz 1944