سەنبى, 19 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107134. جازىلعاندار — 101610. قايتىس بولعاندار — 1671

2019 قازان

28 قازان, 2019 ساعات 14:25

تۇرار ءابۋوۆ. اداسۋ

Abai.kz 2505

28 قازان, 2019 ساعات 13:46

الدىمەن بيزنەس ىزدەمە، كليەنت ىزدە

نۇرلان جاناي 1737

28 قازان, 2019 ساعات 13:31

ءبىر قاپ ۇننىڭ باعاسى 10 مىڭنان اسادى دەپ وتىر...

بەللا ورىنبەتوۆا 3572

28 قازان, 2019 ساعات 13:28

«بيلەمەسە ءبىر كەمەل...»

مىڭجان بايجانين 4819