جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109907. جازىلعاندار — 105385. قايتىس بولعاندار — 1796

2019 قىركۇيەك

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:20

بۇحادۇرلەرىمىزدى تەكەتىرەستىرۋشىلەردىڭ كوزدەگەنى نە؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 2404

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 10:29

ي مەن ۋ-دى جازۋعا جاڭا ۇسىنىس

قۋانتقان ۆانوۆ 3408

29 قىركۇيەك, 2019 ساعات 15:37

ن.نازارباەۆ. «ابىشەۆتىڭ باعدارلاماسى بۇرىنعىدان ۇتىمدى»...

ساۋلە ابەدينوۆا 4272

28 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:32

ء"توميريستىڭ" ورىسشا سەانستارىنا بايكوت جاريالاۋعا شاقىرامىن!

ايدوس جۇقانۇلى 3188