جۇما, 23 ءساۋىر 2021

2019 قىركۇيەك

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:20

بۇحادۇرلەرىمىزدى تەكەتىرەستىرۋشىلەردىڭ كوزدەگەنى نە؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 2828

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 10:29

ي مەن ۋ-دى جازۋعا جاڭا ۇسىنىس

قۋانتقان ۆانوۆ 4065

29 قىركۇيەك, 2019 ساعات 15:37

ن.نازارباەۆ. «ابىشەۆتىڭ باعدارلاماسى بۇرىنعىدان ۇتىمدى»...

ساۋلە ابەدينوۆا 4712

28 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:32

ء"توميريستىڭ" ورىسشا سەانستارىنا بايكوت جاريالاۋعا شاقىرامىن!

ايدوس جۇقانۇلى 3621