جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 802. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 9

2019 قىركۇيەك

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 13:11

قازاق كارتاسى كىمدەرگە بەرىلەدى؟

Abai.kz 2645

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:57

اۋدارما ارقىلى قابىلدانعان زاڭ جۇزەگە اسپايدى

نۇرتورە ءجۇسىپ 1756

30 قىركۇيەك, 2019 ساعات 12:16

كينو مەن قارا قارعا

ايشۋاق دارمەنۇلى 3648