سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796

2019 تامىز

23 تامىز, 2019 ساعات 13:41

"نۇر-وتان" بيلىككە تارتىستى كۇرەستىڭ ارقاسىندا كەلگەن جوق

مۇحتار تۇمەنباي 4747

23 تامىز, 2019 ساعات 13:21

رەكتورلاردىڭ بيۋروكراتتىقتارى سۇمدىق

قۋاندىق شاماحايۇلى 3285

23 تامىز, 2019 ساعات 13:10

قازاق جالقاۋ ەمەس، بىراق، قازاقتىڭ كورگەنى - ازاپ

بانۋ داۋلەتباەۆا 4798

23 تامىز, 2019 ساعات 13:10

«بالام ەتىكشى بولسا دا امان ءجۇرسىن»

ءماريام ءابساتتار 6479

23 تامىز, 2019 ساعات 12:37

ۋادەشىل اكىمدەر ادالدىقتىڭ حاقىن جەر

سوفى سماتاەۆ 2814

23 تامىز, 2019 ساعات 11:27

قۇلىباەۆا شۆەيتساريادان ساراي ساتىپ الدى

Abai.kz 5582