دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101941. قايتىس بولعاندار — 1671

2016 قازان

28 قازان, 2016 ساعات 13:08

ورىستىلدىلەر تسيفر تانىمايدى

تۇرىك ازاماتى: - قازاق تەڭگەسىنىڭ بەتىندەگى جازۋ نەگە ەكى تىلدە جازىلعان؟ «بەس مىڭ تەڭگە» دەگەن سوڭ ونىڭ قاسىنا «پيات تىسياچ» دەپ جازۋدىڭ قانشالىقتى قاجەتى بار؟

اباي-اقپارات 3963

28 قازان, 2016 ساعات 13:07

قارجى جىمقىرىپ قاشقاندار: ءماجىلىس دەپۋتاتى جانە باسقالار...

ەكس-دەپۋتاتتىڭ «باسپانا سالىپ بەرەمىن» دەگەنىنە سەنگەن 4 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق سان سوعىپ قالعان.

اباي-اقپارات 4891

28 قازان, 2016 ساعات 12:56

قازاق ايەلى: «وني نە وبيازانى گوۆوريت ي زنات كازاحسكي!»

اباي-اقپارات 3430

28 قازان, 2016 ساعات 11:50

جۇما ناماز

اباي-اقپارات 3621

28 قازان, 2016 ساعات 10:58

اننا نۇرمۇحامبەتوۆا وليمپيادا جۇلدەگەرى اتانىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2364

28 قازان, 2016 ساعات 10:57

پروكۋرور "الماتىلىق تەررورشىعا" ءولىم جازاسىن سۇرادى

اباي-اقپارات 2447

28 قازان, 2016 ساعات 10:48

ەگىنىمەن ەرەكشەلەنەتىن قازىعۇرتتا جىلىجاي دا قانات جايىپ كەلەدى

ەگىنىمەن ەرەكشەلەنەتىن قازىعۇرتتا جىلىجاي دا قانات جايىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 2258

28 قازان, 2016 ساعات 10:47

قازىعۇرتتىق 16 ەلدى مەكەن كوگىلدىر وتىنعا قوسىلدى

قازىعۇرتتىق 16 ەلدى مەكەن كوگىلدىر وتىنعا قوسىلدى

اباي-اقپارات 2115