سەيسەنبى, 28 مامىر 2024

2016 ناۋرىز

30 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:51

اقش ازاماتتارىنا تۇركيادان كەتۋگە كەڭەس بەرۋدە

اباي-اقپارات 4215

30 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:41

مامبەتاليننىڭ جازاسىن جەڭىلدەتۋدى سۇرادى

بۇعان دەيىن ول ارازدىق تۋدىردى دەگەن ايىپپەن ەكى جىلعا سوتتالسا دا، تەرگەۋ اباقتىسىندا وتىرماعان ەدى.

اباي-اقپارات 4499

30 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:27

كىم مىقتى: قازاق پا، وزبەك پە؟

ءسوزىم دالەلدى بولۋ ءۇشىن، وزبەكستان مەن قازاقستاندى وزىمشە سالىستىرىپ كورەيىن.

اباي-اقپارات 33786

30 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:49

وزگەنىڭ اتاعى مارتەبە وسىرە مە؟

اقىن اعامىز ەگەر مۇنى سول شەشەنستاندا جۇرگەندە ايتىپ جاتسا، بالكىم جاراسار-اق.

اباي-اقپارات 8085

30 ناۋرىز, 2016 ساعات 07:22

ناۋرىز بۇۇ-دا تويلاندى

اباي-اقپارات 4456

29 ناۋرىز, 2016 ساعات 19:09

شىركەۋدەن قارۋ-جاراق پەن وق-ءدارى تابىلدى

Qamshy.kz سايتى الماتى قالالىق ءىىد-ءنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، بۇگىن قالاداعى ەۆانگەليا سەنىمىندەگى حريستيانداردىڭ «جاڭا ءومىر» شىركەۋىنەن قارۋ-جاراق پەن وق-ءدارى تابىلعانى حابارلادى

اباي-اقپارات 5518

29 ناۋرىز, 2016 ساعات 16:31

سۇلەيمەنوۆ ۇلتتى مويىنداۋدان بارلىق ەل زارداپ شەگىپ جاتقانىن ايتتى

ءوز ءسوزىن «ءبىز بارلىعىمىز قازاقستاندىقتارمىز. وسىنى ەستەن شىعارماۋ كەرەك» دەپ باستاعان قوعام قايراتكەرى شىمكەنتكە كەلگەن ساپارى بارىسىندا ءوڭىردىڭ فارماتسەۆتيكالىق سالاسىمەن تانىسقان.

اباي-اقپارات 7475

29 ناۋرىز, 2016 ساعات 15:36

تۇما تابيعاتىمىز الەم تۋريستەرىنىڭ نازارىنا ۇسىنىلدى

حالىقارالىق National Geographic جۋرنالى قازاقستان تابيعاتى جايىندا تامسانىپ جازدى.

اباي-اقپارات 7501