سەيسەنبى, 26 قىركۇيەك 2023

2016 ناۋرىز

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 10:30

رىجي المازدىڭ اكەسىمەن سۇحبات

نەسىپباي شەتەلدە جۇرگەندە مەن ءولى تەڭىزگە دەمالۋعا باردىم.

اباي-اقپارات 22569

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:53

قۇپيا تسەح قۇرىققا ءىلىندى

اباي-اقپارات 3763

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:39

قارىن مەن رۋح

(سالتانات مينايحاننىڭ «200 تەڭگە» اڭگىمەسى جايىندا)

اباي-اقپارات 4789

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:04

ز.جانداربەك. قازاق سالت-ءداستۇرى شاريعاتقا ساي ما؟

زاڭنىڭ شىعۋىندا ەكى نەگىز بار: ءبىرىنشىسى – ءتاڭىردىڭ بۇيرىعى; ەكىنشىسى – سول ءتاڭىر بۇيرىعى اياسىندا پايدا بولعان زاڭ (شاريعات) – كيەلى ءداستۇر.

اباي-اقپارات 8282

3 ناۋرىز, 2016 ساعات 20:24

رەسەي ءۇش جىلدىق داعدارىسقا دايىندالۋدا

اباي-اقپارات 4862

3 ناۋرىز, 2016 ساعات 20:20

ەلدەن ەرەك "اقىلدى"

قوعامنىڭ جاي-كۇيى جاستارىنان كورىنەدى.

اباي-اقپارات 5598

3 ناۋرىز, 2016 ساعات 17:13

زەلەنسكي: پۋتين مىرزا، و دۇنيەدە ورىس تىلدىلەرگە قىسىم جاسالمايدى ەكەن...

رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى تەرريتوريالدىق جانجال كۇن ساناپ جاڭا دەڭگەيدە ۋشىعىپ جاتقانى جاسىرىن ەمەس.

اباي-اقپارات 5162

3 ناۋرىز, 2016 ساعات 15:52

ۆەرتۋالدى الەممەن بايلانىس (ۆيدەو)

ۆەرتۋالدى الەممەن بايلانىس (ۆيدەو)

اباي-اقپارات 4931