سارسەنبى, 28 اقپان 2024

2016 ناۋرىز

7 ناۋرىز, 2016 ساعات 11:50

“نايمان” الەم چەمپيونى (ۆيدەو)

ارالاس جەكپە-جەكتەن قازاقستاندىق سپورتشى قۋات حاميتوۆ “نايمان” ەكى سالماق كاتەگورياسىندا (70-77 كەلى) الەم چەمپيونىنىڭ بەلبەۋىن جەڭىپ الدى.

اباي-اقپارات 4226

7 ناۋرىز, 2016 ساعات 11:44

الاش كوسەمى اباقتىدا جازعان ماقالالارىنا «V» دەگەن لاقاپ ات قويعان

ومبىنىڭ «ستەپنوي كراي» گازەتىنىڭ 1897 جىلعى ساندارىنان ءاليحاننىڭ «V» دەگەن بۇركەنىش اتىمەن جاريالانعان 3 ماقالاسى تابىلدى.

اباي-اقپارات 4456

5 ناۋرىز, 2016 ساعات 15:13

«الاش وردا» تۋى قانداي بولعان؟

الاش تۋى اق بولۋعا ءتيىس ەدى. دەگەنمەن، اق تۋدا ايدىڭ سۋرەتى بولۋى دا مۇمكىن.

اباي-اقپارات 22109

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 23:42

ۇلى ءاز انالار – ولار كىمدەر ەدى؟

حاۋا انا – بۇكىل ادامزات قاۋىمىنىڭ ۇلى اناسى.

اباي-اقپارات 10320

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 23:28

ۇلت پەن ۇياتتى ۇلاعات ەتكەن

ۇلتجاندىلىق، ەلىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىك بولاتحان تايجانمەن بىرگە ءوستى، جۇرەگىندە جەتىلدى.

اباي-اقپارات 4793

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 23:08

تاۋكە حاننىڭ پەتر پاتشامەن تىرەسۋى

ءاز تاۋكە حاندىق داۋىرىندە رەسەيمەن ساۋدا-ساتتىق پەن ساياسي قارىم-قاتىناس ورناتپاق بولادى.

اباي-اقپارات 7440

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 22:37

قازاق قىزدارىن «جەزوكشە ەتۋ» كىمدەرگە ءتيىمدى؟

سوڭعى كەزدەرى ەستىر قۇلاققا ەرسى حابارلار تىم كوبەيىپ بارادى.

اباي-اقپارات 11752

4 ناۋرىز, 2016 ساعات 20:06

ورىس-كازاك ۇيىمدارى قازاقتىڭ نامىسىن قورلايتىن قارار قابىلدادى

"ورىس ءتىلىنىڭ" كونستيتۋتسيالىق مارتەبەسى "شىن مانىندە" قامتاماسىز ەتىلۋى كەرەك.

اباي-اقپارات 8732