سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4515. قايتىس بولعاندار — 35

2015 قاراشا

6 قاراشا, 2015 ساعات 20:11

مۇنايلى اۋىل دا مۇڭايادى...

قارا التىننىڭ ۇستىندە «جالاڭبۇت» وتىرعان اۋىلدار ءالى دە بار.

اباي-اقپارات 5108

6 قاراشا, 2015 ساعات 16:08

بريتاندىق باسىلىمدار نە دەپ جاتىر؟

قازاقستان حالقىن قۇرمەتتەسەڭىزدەر – ونىڭ پرەزيدەنتى نازارباەۆقا دا قۇرمەت كورسەتۋلەرىڭىز ءتيىس.

اباي-اقپارات 5379

6 قاراشا, 2015 ساعات 15:44

بەنەفيس شوۋ: تەك انشىلەرگە ارنالعان با؟

بەنەفيس (bénéfice) - فرانتسۋز ءسوزى. نەگىزگى ماعىناسى- «ەلگە تانىمال بولعان، ءوزىنىڭ ايتار ويى بار تۇلعاعا ارنالعان قويىلىم».

اباي-اقپارات 6829

6 قاراشا, 2015 ساعات 14:48

جاپ اۋزىڭدى، قازاق!

قۇدايى كورشىلەر ويىنا كەلگەنىن ايتادى. ال، ءبىز جاق اشپاۋعا ءتيىسپىز...

اباي-اقپارات 5111

6 قاراشا, 2015 ساعات 11:03

وقىعان قىز «بۇزىلعان قىز» ەمەس

ءۇي شارۋاسىنداعى ايەل عىلىم نەگىزدەرىنەن حابارى بولماسا، بالالارىنا ىقپال ەتە المايدى.

اباي-اقپارات 5902

6 قاراشا, 2015 ساعات 10:39

ورىستار سيريادا ويىنداعىسىن ىستەپ جاتقانىن اشىق ايتتى

اباي-اقپارات 3389

6 قاراشا, 2015 ساعات 03:00

قازىعۇرتتىقتار ""التىن كۇز-2015" مەرەكەسىن اتاپ ءوتتى

قازىعۇرتتىقتار ""التىن كۇز-2015" مەرەكەسىن اتاپ ءوتتى

اباي-اقپارات 3179

5 قاراشا, 2015 ساعات 18:24

ەركىن اينالىم ەندى قازاقتىڭ «نانىن» جەي مە؟

دەپۋتات قوڭىروۆتىڭ قوڭىرسىتىپ ايتقان «300 تەڭگەسىنىڭ» دە اۋىلى الىس ەمەس سەكىلدى.

اباي-اقپارات 5252