جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 97829. جازىلعاندار — 71609. قايتىس بولعاندار — 1058

2012 تامىز

9 تامىز, 2012 ساعات 08:19

ابايدىڭ تۋعان كۇنى نەگە ءار ءتۇرلى اتالىپ ءجۇر؟

اباي-اقپارات 5362

9 تامىز, 2012 ساعات 08:07

سەمەيدە ءسۇت-تاۋارلىق فەرما ىسكە قوسىلادى

اباي-اقپارات 1466

9 تامىز, 2012 ساعات 07:59

جۇمامۇرات ءشامشى. قارا قىتاي قاپتاسا...

اباي-اقپارات 1910

9 تامىز, 2012 ساعات 07:34

قاجىمۇقان عابدوللا. قازاق گيبريدىنىڭ گۋىلى

اباي-اقپارات 1370

9 تامىز, 2012 ساعات 07:23

ءشارىپحان قايسار. استانالىق اۆتوبۋستار سۇرگىنى

اباي-اقپارات 1360

9 تامىز, 2012 ساعات 06:59

قايىرىمدى قالا تۇرعىندارى

اباي-اقپارات 2324

9 تامىز, 2012 ساعات 06:42

سەرىك ەرعالي، مادەنيەتتانۋشى. «ايىڭ تۋسىن وڭىڭنان…»

اباي-اقپارات 2131