دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

2011 شىلدە

1 شىلدە, 2011 ساعات 07:56

اسقار قابىلان. «دالا كازاكتارى» كىمنىڭ كازاكتارى؟

اباي-اقپارات 1860

1 شىلدە, 2011 ساعات 07:11

جۇقامىر شوكە. ابىلايدىڭ اسى نەگە اتاۋسىز وتەدى؟

اباي-اقپارات 1951

1 شىلدە, 2011 ساعات 07:05

قۋاندىق شاماحايۇلى. ابايعا جولدانعان حات

اباي-اقپارات 3590