دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 10858. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

2011 شىلدە

29 شىلدە, 2011 ساعات 07:19

سۋديا مەن پروكۋرور قىلمىسكەردى جاقتادى

اباي-اقپارات 1848

29 شىلدە, 2011 ساعات 07:08

ەرعالي باقاش. حان كەنەنiڭ رۋحى اسقاقتاعان كۇن

اباي-اقپارات 1636

29 شىلدە, 2011 ساعات 06:53

ۋكراينالىق شاحتىدا جارىلىس بولدى 16 كەنشى قازا تاپتى

اباي-اقپارات 1548