سەيسەنبى, 22 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107374. جازىلعاندار — 102064. قايتىس بولعاندار — 1699

2011 اقپان

28 اقپان, 2011 ساعات 16:03

تەنگريانستۆو

اباي-اقپارات 17337

28 اقپان, 2011 ساعات 11:55

وراز جاندوسوۆ ورىندى ۇسىنىس ايتتى

اباي-اقپارات 2843

28 اقپان, 2011 ساعات 11:07

اندرەي ريابوۆ. نوستالگيچەسكايا مودەرنيزاتسيا

اباي-اقپارات 2843

28 اقپان, 2011 ساعات 10:39

شمۋەل ەيزەنشتادت. سرىۆى مودەرنيزاتسي

اباي-اقپارات 2853