سەيسەنبى, 22 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107374. جازىلعاندار — 102064. قايتىس بولعاندار — 1671

2010 ماۋسىم

1 ماۋسىم, 2010 ساعات 07:17

تالعاردا ەلىمىزدىڭ فۋتبولدان وقۋ-جاتتىعۋ بازاسى اشىلدى

اباي-اقپارات 1718

1 ماۋسىم, 2010 ساعات 07:16

قىزىلاعاش تۇرعىندارىنا تەلەديدار تارتۋ ەتىلدى

اباي-اقپارات 1568

1 ماۋسىم, 2010 ساعات 03:50

ش. ش. ءۋاليحانوۆ تۋرالى ەستەلىكتەر

اباي-اقپارات 18949