جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 444. جازىلعاندار — 28. قايتىس بولعاندار — 3

2010 ماۋسىم

3 ماۋسىم, 2010 ساعات 07:21

الاش ۇلدارىن الىسقا قۋعان كەڭەستىك زۇلمات

اباي-اقپارات 1661

2 ماۋسىم, 2010 ساعات 05:52

الماتىدا ءبىر باسپاحانا كەڭسەسى تونالدى

اباي-اقپارات 1116