جۇما, 15 قاراشا 2019

2010 قاراشا

2 قاراشا, 2010 ساعات 06:44

اشىق حات. وكiنەر ۋاقىتىمىز بولدى عوي

اباي-اقپارات 1449

2 قاراشا, 2010 ساعات 06:39

مۇرات اۋەزوۆ: ء“بىز ءارتۇرلىمىز”

اباي-اقپارات 1769

2 قاراشا, 2010 ساعات 04:51

بىرتۋعان بايكە. قىرعىزعا قۇتتى بولسىن، ال، قازاق، ويلان!

اباي-اقپارات 1199

2 قاراشا, 2010 ساعات 04:34

ءاي، «نۇر وتان»، ەقىۇ دان ۇيات بولدى-اۋ

اباي-اقپارات 1313