سەيسەنبى, 5 جەلتوقسان 2023
4230 6 پىكىر 20 قاراشا, 2017 ساعات 08:23

تاشكەنتتە ءدىندارلاردىڭ ۇيلەرىن ءتىنتىپ، وزدەرىن قاماۋعا الىپ جاتىر

وزبەكستان استاناسىندا جانە تاشكەنت وبلىسىنىڭ زانگياتا اۋدانىندا سوڭعى بىرنەشە كۇندە شامامەن 80 ءدىندار ۇستالعان. ولاردى زانگياتا اۋداندىق ىشكى ىستەر باسقارماسى مەن تاشكەنت ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىنە جەتكىزىپ، تەرگەگەن.

وزبەكستاننىڭ تاۋەلسىز ادام قۇقىعىن قورعاۋشىلارىنىڭ باستاماشىل توبىنىڭ باسشىسى سۋرات يكراموۆتىڭ حابارلاۋىنشا، ميليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ۇيلەرىندە ءتىنتۋ جۇرگىزگەنىن ايتىپ، ءبىر توپ ايەل شاعىمدانعان. ولار حاتتامالاردىڭ كوشىرمەسىن بەرمەستەن، ادامداردى ۇستاپ اكەتكەن. ىشكى ىستەر قىزمەتكەرلەرىنىڭ بارلىعى قاراپايىم كيىممەن كەلگەن.

شاعىمدانعان ايەلدەردىڭ ءبىرى تەرگەۋدە بولعانىن، ودان 2008 جىلدان بەرى ىزدەۋدە جۇرگەن تۋىسى تۋرالى سۇراعانىن ايتتى.

ۇيىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىلگەن تاعى ءبىر ايەل ميليتسيا قىزمەتكەرلەرى 23 جاستاعى ۇلى ناسرۋللوحتى ىشكى ىستەر دەپارتامەنتىندە سوققىعا جىققانىن حابارلادى. ايەلدىڭ كۇيەۋى 2001 جىلدان بەرى ءدىني كوزقاراسى ءۇشىن تۇرمەدە وتىر. ءدال وسىنداي ايىپپەن سوتتالعان ونىڭ اعاسى تۇرمەدە ازاپتاۋلار سالدارىنان قايتىس بولعان.

سۋرات يكراموۆتىڭ حابارلاۋىنشا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ "قارا تىزىمىندەگى" ءدىندار ادامداردىڭ تۋىستارىن ۇستاۋ جالعاسىپ جاتىر.

Abai.kz

6 پىكىر