سەنبى, 1 ءساۋىر 2023
اباي.tv 13221 0 پىكىر 30 مامىر, 2014 ساعات 17:02

ايشا بايبوسىنوۆا - سەن كىنالى ەمەسسىڭ

«جاڭا ارنا media group» بىرلەستىگى  – وتاندىق شوۋ بيزنەستەگى ەسىمى ەلگە تانىس ورىنداۋشى ايشا بايبوسىنوۆانىڭ جاڭا «سەن كىنالى ەمەسسىڭ» اتتى انىنە تۇسىرىلگەن  بەينەبايانىن كورەرمەن نازارىنا ۇسىنادى.

بۇل  ايشانىڭ قورجىنىنداعى ەكىنشى بەينەبايان. قازاق ەستراداسىندا وزىندىك ورنى بار جاس ءانشى العاش رەت جاستار اراسىندا حيتكە اينالعان «اق سەزىم» انىمەن تانىلدى. ودان سوڭ  «داۋىس International» ۇزدىك گيولز-بەندىنىڭ قۇرامىندا 7 جىلداي ونەر كورسەتكەن ءانشى قازىرگى تاڭدا  «جاڭا ارنا media group» پروديۋسەرلىك ورتالىعىمەن بىرلەسە وتىرىپ جەكە  شىعارماشىلىعىمەن اينالىسۋدا. جاڭا تۋىندىنىڭ ءانىن جازعان –  بولات ەسمۇحانوۆ، ءسوزىن جازعان – تۇمانباي مولداعاليەۆ. بەينەباياننىڭ قويۋشى رەجيسسەرى عاليا بايبوسىنوۆا – بىلىكتى تەلەرەجيسسەر، تانىمال پروديۋسەر. قازاقستانداعى ءبىرىنشى ايەل – كليپمەيكەر.

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار