جۇما, 21 ماۋسىم 2024
590 2 پىكىر 8 ءساۋىر, 2024 ساعات 15:23

سۋ تاسقىنىنان 76 مىڭ ادام قۇتقارىلدى

سۋرەت: قر تجم

ەلىمىدەگى سۋ تاسقىنى سالدارىنان قارعىن سۋدىڭ استىندا قالعان جەتى وبلىستا 3 745 جەكە تۇرعىن ءۇي، 421 اۋلا اۋماعى سۋ استىندا قالدى. بۇل تۋرالى Abai.kz حابارلايدى.

وكق بريفينگىندە قر تجم ازاماتتىق قورعانىس جانە اسكەري بولىمدەر كوميتەتىنىڭ اعا وفيتسەرى سايپاش ەراسىل
سۋ تاسقىنى كەزەڭىنىڭ باسىنان بەرى 75 982 ادام قۇتقارىلدى، ونىڭ ىشىندە 18 681 بالا ەكەندىگىن حابارلادى. ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ پۋنكتەرىندە 7 203 ادام، ونىڭ ىشىندە 2 794 بالا بار.

7 ملن تەكشە مەتردەن استام ەرىگەن سۋ تارتىلىپ، 993 مىڭعا جۋىق قاپ توسەلدى.

"11 739 تۇرعىن ءۇي مەن 1 743 اۋلا اۋماعىنان سۋ بۇرىلدى. اۆاريالىق-قۇتقارۋ جۇمىستارىنا 16 375 ادام، 1600-دەن استام تەحنيكا، 377 سۋ ايداۋ قۇرالى جانە 81 ءجۇزۋ قۇرالى، 15 اۋە كەمەسى جۇمىلدىرىلدى", – دەدى سايپاش ەراسىل.

"شايىلعان 105 اۆتوجول، كولىك قاتىناسىنسىز قالعان 65 ەلدى مەكەن باقىلاۋدا تۇر. رەسپۋبليكالىق جەدەل شتابتىڭ باقىلاۋىندا اتىراۋ، اقتوبە، اقمولا، قوستاناي، شىعىس قازاقستان، سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار وبلىستارى تۇر", – دەدى سپيكەر.

Abai.kz

2 پىكىر