سەنبى, 4 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2019 شىلدە

30 شىلدە, 2019 ساعات 14:10

وماروۆ "بەسىنشى تۇلىكتىڭ" بەدەلىن ارتتىرىپ جاتىر

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2449

30 شىلدە, 2019 ساعات 13:18

ۇلتتىڭ گەنوفوندى ووتسيتكە تاۋەلدى

ايشۋاق دارمەنۇلى 2599

30 شىلدە, 2019 ساعات 12:03

تاريحقا تالاسپايىق، اعايىن!

زىكىريا جانداربەك 2966

30 شىلدە, 2019 ساعات 11:41

قوش بول، سوۆەتتىك اتاۋلار!

باتىربەك قايىر 2849