سەنبى, 2 ناۋرىز 2024

2019 شىلدە

30 شىلدە, 2019 ساعات 14:10

وماروۆ "بەسىنشى تۇلىكتىڭ" بەدەلىن ارتتىرىپ جاتىر

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 5759

30 شىلدە, 2019 ساعات 13:18

ۇلتتىڭ گەنوفوندى ووتسيتكە تاۋەلدى

ايشۋاق دارمەنۇلى 5196

30 شىلدە, 2019 ساعات 12:03

تاريحقا تالاسپايىق، اعايىن!

زىكىريا جانداربەك 7160

30 شىلدە, 2019 ساعات 11:41

قوش بول، سوۆەتتىك اتاۋلار!

باتىربەك قايىر 6811