سارسەنبى, 5 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

2019 اقپان

26 اقپان, 2019 ساعات 10:38

ساپارباەۆ سالدارمەن ەمەس سەبەپپەن كۇرەسسە ەكەن

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2620

26 اقپان, 2019 ساعات 10:31

اسا قاۋىپتى جەتى ادەت...

شىنار تولەۋحان 5256

25 اقپان, 2019 ساعات 16:38

ۇلتتىق مادەنيەتىمىز اسقان اسۋلار

الىبەك اسقاروۆ 2087

25 اقپان, 2019 ساعات 16:06

سۋ جاڭا مينيسترلىك قۇرىلدى

Abai.kz 1537