بەيسەنبى, 24 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107450. جازىلعاندار — 102219. قايتىس بولعاندار — 1699

2019 اقپان

26 اقپان, 2019 ساعات 10:38

ساپارباەۆ سالدارمەن ەمەس سەبەپپەن كۇرەسسە ەكەن

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2711

26 اقپان, 2019 ساعات 10:31

اسا قاۋىپتى جەتى ادەت...

شىنار تولەۋحان 5358

25 اقپان, 2019 ساعات 16:38

ۇلتتىق مادەنيەتىمىز اسقان اسۋلار

الىبەك اسقاروۆ 2167

25 اقپان, 2019 ساعات 16:06

سۋ جاڭا مينيسترلىك قۇرىلدى

Abai.kz 1585