جۇما, 18 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107134. جازىلعاندار — 101610. قايتىس بولعاندار — 1671

2015 تامىز

27 تامىز, 2015 ساعات 12:09

«نۇر وتان» جانە كوشى-قون

اباي-اقپارات 3558

27 تامىز, 2015 ساعات 02:00

Samsung Electronics ەكسپو-2017 سەرىكتەسى بولۋ نيەتىن راستادى

كەشە «استانا ەكسپو-2017» ۇك باسقارما توراعاسى احمەتجان ەسىموۆ «Samsung Electronics ورتالىق ەۋرازيا» پرەزيدەنتى كيم يۋنسۋمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.

اباي-اقپارات 2770

26 تامىز, 2015 ساعات 11:45

Leonardo DiCaprio ارال تەڭىزىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى

اباي-اقپارات 3603

26 تامىز, 2015 ساعات 11:21

قازاقستاندىقتارعا رەسەي اۆتوسالوندارى كولىك ساتپايدى

اباي-اقپارات 3595

26 تامىز, 2015 ساعات 11:02

جاتاقحانانىڭ جىلدىق باعاسى قانشا؟

اباي-اقپارات 8815

26 تامىز, 2015 ساعات 10:53

ب. ساپارباەۆ: قازىر باعالاردى كوتەرۋگە ەش نەگىز جوق

اباي-اقپارات 3304

26 تامىز, 2015 ساعات 10:42

اقمولادا 19 جاستاعى سارباز اتىلىپ ءولدى

اباي-اقپارات 3122

26 تامىز, 2015 ساعات 10:37

ءتورتىنشى بيلىك - تاۋەلسىزدىك كەپىلى. ...

اباي-اقپارات 3183