جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107590. جازىلعاندار — 102360. قايتىس بولعاندار — 1699

2015 مامىر

1 مامىر, 2015 ساعات 22:10

ۇلت مۇددەسىن قورعايتىن ساياسي كۇش قاجەت پە؟

وسىنداي تاقىرىپتا دوڭگەلەك ۇستەل باسىنداعى ءماسليحات ءوتتى.

ادمينيستراتور 8131

1 مامىر, 2015 ساعات 21:37

اسسامبلەيا 20 جىلدا نە تىندىردى؟

ىنتىماق-بىرلىكتىڭ ءبىر كورىنىسى – قحا دەپ ويلايدى كوپشىلىك.

ادمينيستراتور 7481

1 مامىر, 2015 ساعات 20:30

وسپان باتىرعا جاسالعان قاستاندىقتار

ەر ايتقانىندا تۇردى. جاستىعىن الا جاتتى.

ادمينيستراتور 5106

1 مامىر, 2015 ساعات 18:54

«ماقساتىمىز – ساۋاتتى جازۋ ەمەس، ساۋدا جاساۋ!»

«التىن وردا» بازارىنىڭ باسشىلارى وسىلاي دەيدى.

ادمينيستراتور 6252

1 مامىر, 2015 ساعات 01:37

جاڭا ۇكىمەت جاساقتالدى. بىراق جاڭا ما؟

نازارباەۆ «قر ۇكىمەتىنىڭ قۇرامى تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.

ادمينيستراتور 7960