دۇيسەنبى, 24 ماۋسىم 2024

2014 مامىر

8 مامىر, 2014 ساعات 12:12

قابانباي باتىرعا ءبىر ەسكەرتكىش قويىلدى

اباي-اقپارات 7518

8 مامىر, 2014 ساعات 12:10

ەسىموۆ ۆەلو جارىس جولىندا

اباي-اقپارات 4931

8 مامىر, 2014 ساعات 12:09

كيەۆتە جەڭىس كۇنى اسكەري پاراد بولمايدى

اباي-اقپارات 7026

8 مامىر, 2014 ساعات 12:08

قىتايدا سەپەراتيستىك شابۋىل بولدى

اباي-اقپارات 4778

7 مامىر, 2014 ساعات 19:52

رەيحستاگقا تۋ تىككەن قازاق

كاكىمجان قازىباەۆتىڭ جازۋىنشا، راحىمجان باتىر رەيحستاگقا ءبىرىنشى بولىپ تۋ تىككەن ءساۋىردىڭ 30-ىن دوستارى راحاڭنىڭ قايتا تۋعان كۇنى دەپ اتايدى ەكەن. سول ايتۋلى كۇن قارساڭىندا كاكەڭنىڭ تومەندەگى ماقالاسىن قاز-قالپىندا جاريالاۋدى قۇپ كوردىك.

اباي-اقپارات 40693

6 مامىر, 2014 ساعات 13:53

تاعى ءبىر قازاق ۇلانى عارىشقا ساپار شەگۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 8969

6 مامىر, 2014 ساعات 10:46

تەپپەسەڭ دوپ الىسقا ۇشپايدى

اباي-اقپارات 5603

6 مامىر, 2014 ساعات 10:17

ايۋدا شەڭگەل بولسا، بورىدە ازۋ بار

جەر بەتىندەگى ورىستاردىڭ جالپى سانى 160 ميلليونعا جۋىق. تۇركى تەكتەس حالىقتار سانى بولسا 245 ميلليونعا تايايدى.

اباي-اقپارات 9742