جۇما, 13 جەلتوقسان 2019

2012 جەلتوقسان

26 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:39

«تۋعان ەلدىڭ ءتۇتىنى...»

اباي-اقپارات 1886

26 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:34

ماعجانعا – سابيتتەن

اباي-اقپارات 2032

26 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:18

ابدۋراقىن نۇرحالىق. زيالى جانە قازاق

اباي-اقپارات 1608

26 جەلتوقسان, 2012 ساعات 06:48

وقىرمان لەبىزى

اباي-اقپارات 1453

26 جەلتوقسان, 2012 ساعات 06:41

لاتىن ءالىپبيى تۋراسىنداعى وتىرىس

اباي-اقپارات 2252

26 جەلتوقسان, 2012 ساعات 06:33

جىر جازىپ ورالام دەپ ەدىڭ...

اباي-اقپارات 1991

25 جەلتوقسان, 2012 ساعات 09:31

قاجىمۇقان عابدوللا. جەمقورلىق: 10 ايدا 7,5 ملرد تەڭگە

اباي-اقپارات 1416

25 جەلتوقسان, 2012 ساعات 09:13

كوگەداي شامەرحانۇلى. جاڭا جىل جاڭساق مەرەكە

اباي-اقپارات 1475