سەنبى, 5 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 135498. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 2034

2012 جەلتوقسان

24 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:23

فازىلبەك ءابساتتارۇلى. الكوگول جانە ساياسات

اباي-اقپارات 2266

24 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:18

ورىنبەك ايتبەنبەتوۆ. تۇيەگە ەسكەرتكىش ورناتساق

اباي-اقپارات 2068

24 جەلتوقسان, 2012 ساعات 07:10

التىن وردا جانە يسلام – 700 جىل

اباي-اقپارات 11538

24 جەلتوقسان, 2012 ساعات 06:59

مۇحتار شەرىم. اتىڭنان اينالايىن، اگەنت!

اباي-اقپارات 2007

24 جەلتوقسان, 2012 ساعات 06:54

Cەرىك ساعىنتاي. كوكتەمنىڭ ءموپ-ءمولدىر تامشىسى

اباي-اقپارات 2340