دۇيسەنبى, 21 قازان 2019

2011 تامىز

1 تامىز, 2011 ساعات 07:33

وسپانحان اۋباكىروۆ. ورىنباسار ورنىندا وتىرىپ قالىپتى

اباي-اقپارات 1363

1 تامىز, 2011 ساعات 07:24

ەركىنبەك سەرىكبايۇلى. نازيگۇل

اباي-اقپارات 1277

1 تامىز, 2011 ساعات 07:02

شقو تۇرعىن ۇيدە باللون جارىلىپ، ءبىر ادام قازا تاپتى

اباي-اقپارات 1160