جۇما, 3 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
3221 3 پىكىر 10 قازان, 2019 ساعات 13:28

ارداگەر بالۋانىمىز الەم چەمپيونى اتاندى

گرۋزيا استاناسى تبيليسيدە كۇرەس تۇرلەرىنەن ارداگەرلەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى ءوتىپ جاتىر. 

كەشە، 9 قازان كۇنى گرەك-ريم كۇرەسىنەن 62 كەلى سالماق دارەجەسىندە بەلدەسەتىن قازاقستاندىق بالۋان قاسەنحان سەرعازيەۆ الەم چەمپيونى اتاندى. ارداگەر بالۋان اقتىق سىندا تۇركيالىق مەحمەت كەنەن بەكتاستى ايقىن باسىمدىلىقپەن جەڭدى.

قاسەنحان سەرعازيەۆ - گرەك-ريم كۇرەسىنەن قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ بىرنەشە دۇركىن جەڭىمپازى. 58 جاستاعى بالۋان قازىرگى تاڭدا الماتى وبلىسى، پانفيلوۆ اۋدانى، جاركەنت قالاسىنداعى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىنىڭ وقىتۋشى-جاتتىقتىرۋشىسى.

Abai.kz

3 پىكىر