جەكسەنبى, 19 مامىر 2024
جاڭالىقتار 5708 5 پىكىر 20 قىركۇيەك, 2019 ساعات 16:47

او «ارالتۋز»: راسسىلاەمايا ۆ سوتسسەتياح ينفورماتسيا نە سووتۆەتستۆۋەت دەيستۆيتەلنوستي

او «ارالتۋز» وفيتسيالنو زاياۆلياەت، چتو راسسىلاەمايا ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا ۆ سوتسيالنىح سەتياح ينفورماتسيا نە سووتۆەتستۆۋەت دەيستۆيتەلنوستي. سول «سلاۆيانوچكا» سودەرجيت ەستەستۆەننىي نەراستۆوريمىي وسادوك، سوستوياششي يز پريرودنىح مينەرالوۆ – ەپسوميتى ي استراحانيتى، كوتورىە ابسوليۋتنو نەيترالنى دليا ورگانيزما. سىرە، پوستۋپايۋششەە نا پەرەرابوتكۋ، –ەكولوگيچەسكي چيستوە. ۆسيا پرودۋكتسيا او «ارالتۋز» پروۆەرياەتسيا نەزاۆيسيمىمي اككرەديتوۆاننىمي نا تەرريتوري ەاەس لابوراتوريامي س ۆىداچەي دەكلاراتسي سووتۆەتستۆيا. مى موجەم س ۋۆەرەننوستيۋ ۋتۆەرجدات، چتو پيششەۆايا سول او «ارالتۋز» ياۆلياەتسيا ەكولوگيچەسكي چيستوي ي سووتۆەتستۆۋەت ميروۆىم ستاندارتام.

او «ارالتۋز» – ۆەدۋششي پرويزۆوديتەل پيششەۆوي سولي ۆ كازاحستانە س 1925 گودا. پرودۋكتسيا ارالتۋز ياۆلياەتسيا وتەچەستۆەننىم برەندوم س ۆىسوكيم ۋروۆنەم ۋزناۆاەموستي نە تولكو نا تەرريتوري كازاحستانا، نو ي ۆ ستراناح سنگ. ۆاجنو وتمەتيت، چتو ارالتۋز ياۆلياەتسيا گرادووبرازۋيۋششيم پرەدپرياتيەم ارالسكوگو رەگيونا، وبەسپەچيۆايۋششيم رابوچيمي مەستامي سۆىشە 1200 چەلوۆەك مەستنوگو ناسەلەنيا.

ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا ۆ سەتي ينتەرنەت ۆەدۋتسيا نەوبوسنوۆاننىە ي نەدوبروسوۆەستنىە ناپادكي ۆ وتنوشەني پرودۋكتسي، پرويزۆوديموي ناشيم پرەدپرياتيەم. ناچالوم ۆسەمۋ پوسلۋجيلي ۆيدەوروليكي ي اۋديوزاپيسي و توم، چتو ارالتۋز ياكوبى ۆىكۋپيلي كيتايتسى، ي س تسەليۋ ۋنيچتوجەنيا ناسەلەنيا كازاحستانا ستالي دوباۆليات ۆرەدنىە دليا زدوروۆيا ۆەششەستۆا. ۆپوسلەدستۆي داننىي ميف بىل رازۆەيان، تاك كاك سوبستۆەننيكامي كومپاني ۆسەگدا بىلي ي ياۆليايۋتسيا ۆ ناستوياششەە ۆرەميا كازاحستانسكيە پرەدپرينيماتەلي.سلەدۋيۋششيم ەتاپوم، ينفورماتسيوننوي ۆوينى ستالا ۆولنا نا روسسيسكوم ينتەرنەت-پروسترانستۆە. فەيكي ستالي اكتيۆنو رازمەششات ي راسسىلات اۋديو ي ۆيدەو-زاپيسي و توم، چتو ۆ سولي «سلاۆيانوچكا» (پرەجنەە نازۆانيە – «سلاۆيانا») پرويزۆودستۆا ارالتۋز سودەرجيتسيا ستەكلو.

او «ارالتۋز» وفيتسيالنو زاياۆلياەت، چتو راسسىلاەمايا ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا ۆ سوتسيالنىح سەتياح ينفورماتسيا نە سووتۆەتستۆۋەت دەيستۆيتەلنوستي. پيششەۆايا سول دەيستۆيتەلنو سودەرجيت ەستەستۆەننىي نەراستۆوريمىي وسادوك، كاك ي ليۋبايا درۋگايا ناتۋرالنايا سول، وسوبەننو ساموسادوچنايا. نا ساموم دەلە، زا «ستەكلو» پرينيات مينەرال ي رانەە پريسۋتستۆوۆاۆشي ۆ پرويزۆوديموي نامي سولي ۆ نورماح نەراستۆوريموگو وستاتكا، وگوۆورەننوگو ۆ گوستە، ا يمەننو ەپسوميتى ي استراحانيتى.

ەپسوميت (epsomite – انگل.) – پريرودنىي مينەرال پروزراچنوگو تسۆەتا، تاكجە نازىۆاەمىي، كاك ماگنەزيا يلي انگليسكايا سول. پرەدستاۆلياەت سوبوي ۆودنىي سۋلفات ماگنيا – ۆەششەستۆا، بەز كوتوروگو نەۆوزموجنو نورمالنوە فۋنكتسيونيروۆانيە چەلوۆەچەسكوگو ورگانيزما.

كرومە توگو، ناليچيە ۆ پيششەۆوي سولي كرۋپيتس تەمنوگو تسۆەتا وبۋسلاۆليۆاەتسيا پريسۋتستۆيەم تاكوگو مينەرالا كاك:

استراحاني́ت— مينەرال، ۆودنىي سۋلفات ناتريا ي ماگنيا، ابسوليۋتنو نەيترالەن دليا ورگانيزما چەلوۆەكا ي پري پوپاداني ۆ ورگانيزم ۆىۆوديتسيا ەستەستۆەننىم پۋتەم.

پرودۋكتسيا او «ارالتۋز» ۆىپۋسكاەتسيا ستروگوۆ سووتۆەتستۆي س ست رك گوست ر 51574- 2003 «سولپوۆارەننايا پيششەۆايا.تەحنيچەسكيە ۋسلوۆيا». كومپانيا ياۆلياەتسيا وبلاداتەلەم سەرتيفيكاتوۆ ISO 9001, ISO 22000, HACCPي حالال.

پرەزيدەنت او «ارالتۋز» ايدىنبەك تاۋاساروۆ پوياسنياەت: «ناليچيە پوستوروننيح پريمەسەي، نە سۆيازاننىح س پرويسحوجدەنيەم ي سپوسوبوم پرويزۆودستۆا سولي، يسكليۋچەنو. سىرە، پوستۋپايۋششەە نا پەرەرابوتكۋ، – ەكولوگيچەسكي چيستوە. سوليانىە زالەجي رازراباتىۆاەموگو مەستوروجدەنيا يمەيۋت گاليتو-استراحانيتوۆىي يگاليتو-ەپسوميتوۆىي سوستاۆ

پري ۆىپۋسكە پرودۋكتسي پوسمەننو، نە رەجە ودنوگو رازا ۆ 6 چاسوۆ، سەرتيفيتسيروۆاننوي لابوراتوريەي ۆەدەتسيا پوستوياننىي كونترول كاچەستۆا سولي ي لابوراتورنىە يسپىتانيا پروب سولي ۆ سووتۆەتستۆي س پ.5.9 ۆىشەۋكازاننوگو ستاندارتا. كومپانيا ۆەدەت رابوچيە جۋرنالى رەگيستراتسي رەزۋلتاتوۆ كونتروليا كاچەستۆا ي لابوراتورنىح يسپىتاني ورگانولەپتيچەسكيح ي فيزيكو-حيميچەسكيح پوكازاتەلەي سولي. پوميمو ەتوگو، ۆسيا پرودۋكتسيا او «ارالتۋز» پروۆەرياەتسيا نەزاۆيسيمىمي اككرەديتوۆاننىمي نا تەرريتوري ەاەس لابوراتوريامي س ۆىداچەي دەكلاراتسي سووتۆەتستۆيا.

وسوبو حوچەتسيا پودچەركنۋت، چتو كومپانيا پري پرويزۆودستۆە پرودۋكتسي نيكوگدا نە يسپولزوۆالا انتيسلەجيۆايۋششيح اگەنتوۆ، ۆ وتليچيە وت منوگيح درۋگيح پرويزۆوديتەلەي، كوتورىە يسپولزۋيۋت دوباۆكۋ ە536 (فەرروتسيانيد كاليا).

پريچينامي پوياۆلەنيا ۆىشەۋپوميانۋتىح روليكوۆ موجەت بىت:

- نەدوبروسوۆەستنايا كونكۋرەنتسيا، سۆيازاننايا س روستوم پوپۋليارنوستي پرودۋكتسي ي ۋۆەليچەنيەم دولي رىنكا، زانيماەموگو كومپانيەي.

- سترەملەنيە نەكوتورىح بلوگگەروۆ پوۆىسيت سۆوي رەيتينگي ۆ سەتي ينتەرنەت پۋتەم ۆبراسىۆانيا سكاندالنوي ينفورماتسي.

او «ارالتۋز» گورديتسيا دوستيجەنيامي ۆ پرويزۆودستۆە ي رازۆيتي ەكسپورتنوگو پوتەنتسيالا پرودۋكتسي، پرويزۆوديموي ۆ رەسپۋبليكە كازاحستان. مى موجەم س ۋۆەرەننوستيۋ ۋتۆەرجدات، چتو پيششەۆايا سول او «ارالتۋز» ياۆلياەتسيا ەكولوگيچەسكي چيستوي ي سووتۆەتستۆۋەت ميروۆىم ستاندارتام.

Abai.kz

5 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

باس گازەت ورالماندارعا نەگە شۇيلىكتى؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2146
ادەبيەت

«سولاي ەمەس پە؟»

عابباس قابىشۇلى 2551
قوعام

دوس كوپ پە، دۇشپان كوپ پە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 2365
ەل ءىشى...

ۇلتتىق بىرەگەيلەنۋ: قانداستاردىڭ ءرولى قانداي؟

ءومارالى ادىلبەكۇلى 1661