بەيسەنبى, 24 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107529. جازىلعاندار — 102219. قايتىس بولعاندار — 1699
2282 0 پىكىر 11 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:41

قاشقاداريا ميليتسياسىنىڭ 182 قىزمەتكەرى "سەمىزدەر تىزىمىنەن" شىعارىلعان

وزبەكستاننىڭ قاشقاداريا وبلىستىق ىشكى ىستەر باسقارماسىنداعى 1118 قىزمەتكەردىڭ 188-ءى ارتىق سالماقتان ارىلىپ، "سەمىزدەر تىزىمىنەن" شىققان.

بۇل تۋرالى قاشقاداريا ىشكى ىستەر باسقارماسى Telegram-داعى ارناسىندا حابارلادى.

ميليتسيا قىزمەتكەرلەرى ماۋسىم ايىنىڭ سوڭىندا انتروپومەتريكالىق تەكسەرۋدەن وتكەن. سونىڭ ناتيجەسىندە 741 قىزمەتكەر سەمىزدىكتىڭ I-دەڭگەيىنە، 237 ادام - II, 18 - III, ال ەكى قىزمەتكەر IV-دەڭگەيگە جاتقىزىلعان.

182 قىزمەتكەر "سەمىزدەر تىزىمىنەن" شىعارىلعان.

Abai.kz

0 پىكىر