دۇيسەنبى, 28 قاراشا 2022
ەكونوميكا 4628 0 پىكىر 9 قىركۇيەك, 2019 ساعات 18:53

ۋپراۆلەنيە گوسۋدارستۆەننىح دوحودوۆ پو المالينسكومۋ رايونۋ

ۋپراۆلەنيە گوسۋدارستۆەننىح دوحودوۆ پو المالينسكومۋ رايونۋ گورودا الماتى دوۆوديت دو ۆاشەگو سۆەدەنيا، چتو س 2020 گودا سپەتسيالنىي نالوگوۆىي رەجيم نا وسنوۆە پاتەنتا سموگۋت پريمەنيات يپ، وسۋششەستۆليايۋششيە تولكو سلەدۋيۋششيە ۆيدى دەياتەلنوستي:

 1. شتۋكاتۋرنىە رابوتى;
 2. ستوليارنىە ي پلوتنيتسكيە رابوتى;
 3. رابوتى پو پوكرىتيۋ پولوۆ ي وبليتسوۆكە ستەن;
 4. ماليارنىە ي ستەكولنىە رابوتى;
 5. دەياتەلنوست تاكسي;
 6. گرۋزوۆىە پەرەۆوزكي اۆتوموبيلنىم ترانسپورتوم;
 7. ۋپراۆلەنيە نەدۆيجيموستيۋ زا ۆوزناگراجدەنيە يلي نا دوگوۆورنوي وسنوۆە;
 8. دەياتەلنوست ۆ وبلاستي فوتوگرافي;
 9. پەرەۆودچەسكوە (ۋستنوە ي پيسمەننوە) دەلو;
 10. سداچا ۆ يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندۋ);
 11. سداچا ۆ يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندۋ) ترانسپورتنىح سرەدستۆ;
 12. پروكات ي يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندا) رازۆلەكاتەلنوگو ي سپورتيۆنوگو ينۆەنتاريا;
 13. پروكات ۆيدەوزاپيسەي ي ديسكوۆ;
 14. پروكات ي يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندا) پروچيح پرەدمەتوۆ ليچنوگو پوترەبلەنيا ي بىتوۆىح توۆاروۆ;
 15. سداچا ۆ يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندۋ) سەلسكوحوزيايستۆەننوي تەحنيكي ي وبورۋدوۆانيا;
 16. سداچا ۆ يمۋششەستۆەننىي ناەم (ارەندۋ) وفيسنىح ماشين ي وبورۋدوۆانيا، ۆكليۋچايا ۆىچيسليتەلنۋيۋ تەحنيكۋ;
 17. ۋسلۋگي ۆ وبلاستي سپورتيۆنوگو وبرازوۆانيا ي وبرازوۆانيا سپەتسياليستوۆ ورگانيزاتسي دوسۋگا;
 18. ۋسلۋگي وبرازوۆانيا ۆ سفەرە كۋلتۋرى;
 19. ۋسلۋگي ۆ وبلاستي پروچەگو وبرازوۆانيا;
 20. ۆسپوموگاتەلنىە وبرازوۆاتەلنىە ۋسلۋگي;
 21. دەياتەلنوست ۆ وبلاستي يسكۋسستۆا;
 22. رەمونت كومپيۋتەروۆ ي پەريفەرينوگو وبورۋدوۆانيا;
 23. رەمونت كوممۋنيكاتسيوننوگو وبورۋدوۆانيا;
 24. رەمونت پرەدمەتوۆ ليچنوگو پوترەبلەنيا ي بىتوۆىح توۆاروۆ;
 25. پاريكماحەرسكيە ۋسلۋگي;
 26. مانيكيۋر ي پەديكيۋر;
 27. ۆەتەرينارنىە ۋسلۋگي;
 28. ۋسلۋگي پو وبرابوتكە زەمەلنىح ۋچاستكوۆ;
 29. ۋسلۋگي پو ۋبوركە جيلىح پومەششەني ي ۆەدەنيۋ دوماشنەگو حوزيايستۆا;
 30. ۋسلۋگي نوسيلششيكوۆ نا رىنكاح، ۆوكزالاح;
 31. يزگوتوۆلەنيە ي رەمونت مۋزىكالنىح ينسترۋمەنتوۆ;
 32. ۆىپاس دوماشنيح جيۆوتنىح.

يپ، ۆيد دەياتەلنوستي كوتورىح نە ۆكليۋچەن ۆ ۆىشەۋكازاننىي پەرەچەن، دولجنى پەرەيتي نا ودين يز سلەدۋيۋششيح رەجيموۆ نالوگووبلوجەنيا ي زارەگيستريروۆات ونلاين-ككم (پري ۋسلوۆي وسۋششەستۆلەنيا دەنەجنىح راسچەتوۆ)

 • سپەتسيالنىي نالوگوۆىي رەجيم نا وسنوۆە ۋپروششەننوي دەكلاراتسي;
 • سپەتسيالنىي نالوگوۆىي رەجيم س يسپولزوۆانيەم فيكسيروۆاننوگو ۆىچەتا;
 • وبششەۋستانوۆلەننىي پوريادوك نالوگووبلوجەنيا.

دليا پەرەحودا نا سپەتسيالنىە نالوگوۆىە رەجيمى نا وسنوۆە ۋپروششەننوي دەكلاراتسي يلي س يسپولزوۆانيەم فيكسيروۆاننوگو ۆىچەتا نەوبحوديمو دو 1 يانۆاريا 2020 گودا پرەدستاۆيت ۋۆەدوملەنيە و پريمەنياەموم رەجيمە نالوگووبلوجەنيا.

ۆ سلۋچاە نەپرەدستاۆلەنيا ۋۆەدوملەنيا و پريمەنياەموم رەجيمە نالوگووبلوجەنيا ۆ سروك دو 1 يانۆاريا 2020 گودا يپ پودلەجيت پەرەۆودۋ نا وبششەۋستانوۆلەننىي پوريادوك نالوگووبلوجەنيا.

گل. سپەتسياليست وتدەلا "تسەنترا پو پريەمۋ

 ي وبرابوتكە ينفورماتسي يۋل ي يپ، نر"

 جەتەنوۆا اسەل

Abai.kz

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

انە، كوردىڭ بە؟

ورىس ءپاتريوتيزمى جانە ياحتا

ەسبول ۇسەنۇلى 1501
قازاقتىڭ ءتىلى

قازاقتىڭ ءتىلى ولمەسىن دەسەك...

كامشات تاسبولاتوۆا 1582
سوعىستا جۇرگەن سۇلۋلار

مايدانداعى ۋكراينا ارۋلارى: مارگاريتا ريۆچاچەنكو

ايجان تەمىرحان 1747