سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37
1957 5 پىكىر 5 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:27

وزبەكستان 1150 ادامدى ازاماتتىقتان ايىرۋى مۇمكىن

وزبەكستاننىڭ ماسكەۋدەگى ەلشىلىگى وتانداستارىن ازاماتتىقتان ايىراتىن ءتىزىمدى جاڭارتتى. وعان سايكەس، 1150 ادام وزبەكستان ازاماتتىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.

قىرعىزستان ەلشىلىگى سايتىندا جاريالانعان مالىمەت بويىنشا، 1066 ادام، ال قازاقستان ەلشىلىگى سايتىنداعى اقپاراتقا سايكەس، 1150 ادام دەپ كورسەتىلىپ تۇر.

تىزىمدە كورسەتىلگەن ازاماتتار ءۇش جىلدان استام شەتەلدە جۇمىس ىستەيتىنى، بىراق بىردە-ءبىر كونسۋلدىق ەسەپكە تۇرماعانى ايتىلعان.

تىزىمدە 947 ەتنيكالىق قازاق، 84 ورىس، 43 وزبەك، 25 قاراقالپاق جانە قىرعىز، تاتار ت.ب. ۇلت وكىلدەرى بار. ولاردىڭ جاس شامالارى 21- 97 جاس ارالىعىندا.

ماسكەۋدەگى وزبەكستان ەلشىلىگى "وزبەكستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارى تۋرالى" زاڭنىڭ 21-بابىنا سايكەس تىزىمدەگى ادامدار ازاماتتىقتان ايىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ وتكەن.

Abai.kz

5 پىكىر