سەنبى, 31 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111492. جازىلعاندار — 106187. قايتىس بولعاندار — 1825
2205 7 پىكىر 28 تامىز, 2019 ساعات 13:06

ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىنا دايىندىق جونىندەگى ۇيىمداستىرۋ كەزدەسۋى ءوتتى

2019 جىلعى 28 تامىزدا نۇر-سۇلتان قالاسىندا قر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى، كەڭەس توراعاسىنىڭ ورىنباسارى ق. كوشەرباەۆتىڭ باسشىلىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىنا دايىندىق جونىندەگى ۇيىمداستىرۋ كەزدەسۋى بولدى.

كەزدەسۋ جۇمىسىنا ۇلتتىق كەڭەستىڭ مۇشەلەرى قاتىستى.

ونىڭ اياسىندا ۇلتتىق كەڭەس قىزمەتىنىڭ باعىتتارى مەن تەتىكتەرى، ۇلتتىق كەڭەستىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن وتكىزۋگە دايىندىق ماسەلەلەرى تالقىلانىپ، جۇمىس توپتارى قۇرىلدى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 2019 جىلعى 17 شىلدەدەگى №63 جارلىعىمەن بەكىتىلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسى تۋرالى ەرەجەگە سايكەس، ۇلتتىق كەڭەس مۇشەلەرىنە كۋالىكتەر تاپسىرىلدى.

قر پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى ۇلتتىق قوعامدىق سەنىم كەڭەسىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن 2019 جىلعى 6 قىركۇيەكتە نۇر-سۇلتان قالاسىندا وتكىزۋ جوسپارلاندى.

قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى

Abai.kz

7 پىكىر