بەيسەنبى, 1 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725
46 - ءسوز 2554 3 پىكىر 21 تامىز, 2019 ساعات 12:45

تۇركيا مەن وزبەكستاندا ەڭ قادىرلى ماماندىق - دارىگەر

كەشە ءبىر دəرىگەرمەن تانىستىم. "جالاقىمىز از. كەشە ءبىر جۇمىس كوردىم. اۆتوبۋس جۋاسىڭ. كۇنىنە بەس مىڭ تەڭگە تولەيدى. وتىز كۇن جۋساڭ، ءجۇز ەلۋ مىڭ تەڭگە تاباسىڭ. سول جۇمىسقا اۋسىپ كەتەيىن بە دەپ ويلادىم. شاراسىزدىق" دەيدى.

تۇركيادا ەڭ قادىرلى ماماندىق دəرىگەر. وزبەكستاندا دا ەڭ قادىرلى ماماندىق. ولار دəرىگەرگە قۇرمەتپەن قارايدى.
رۋدن-دە مەديتسينا فاكۋلتەتىندە وزبەكتىڭ جاستارى كوپ وقيدى. بايدىڭ بالالارى كوبىسى. مəسكەۋدىڭ باسقا دا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە وزبەكتەر كوپ وقيدى.

جاتاقحانادا بىرگە تۇرعان اۋعان قۇربىم دا مەديتسينا فاكۋلتەتىندە وقىدى. "بىزدە دəرىگەر بولۋ ۇلكەن بەدەل" دەيتىن. قۇربىم وقۋدان شىعىپ كەتتى. ونىڭ مەديتسينا سالاسىندا وقيتىن قۇربىسى وزبەك قىز ەدى. ول دا وقۋدان شىعىپ كەتتى.

اۋعان قۇربۇم ەكەۋمىز ءبىر كۇنى رۋدن-ءنىڭ اۋلاسىنداعى كافەدە وتىر ەدىك. قاسىمىزعا امانداسىپ، وزبەك جىگىت كەلدى. ول جىگىت اۋعان قۇربىممەن ءبىر توپتا وقىپ، وقۋدان شىعىپ كەتىپتى. سول وزبەك جىگىتتىڭ ايتقان ءبىر ءسوزى ەسىمدە. "قازاقتاردى وقۋدان كوپ شىعارمايدى. رەسەيدىڭ قازاقتارعا دەگەن كوزقاراسى جاقسى. توبىمىزدا ءبىر قازاق جىگىت بار. ونىڭ دا وقۋ ۇلگەرىمى مەنىمەن بىردەي. ونى بىراق وقۋدان شىعارمادى". راس، وتىرىگىن بىلمەيمىن، سولاي دەدى. "قازاقتار ءبىلىمدى" دەپ مەن قوسىپ قويدىم. نەگىزى مəسكەۋدە تۇراتىن قازاق رەتىندە انىق ايتا الام، وندا قازاقتارعا دەگەن كوزقاراس جاقسى. "قازاقتار - ءبىلىمدى حالىق" دەگەن ءسوزدى ورىستىڭ پروفەسسورلارىنان، باسقا دا ادامداردان تالاي ەستىگەم.

وزبەك جىگىت "بىزدە بايلار بالالارىن دəرىگەر ەتكىسى كەلەدى. مەنىڭ əكەم باقۋاتتى، بەدەلدى ادام. "دəرىگەر بولمايمىن" دەگەن قارسىلىعىما قاراماي مەديتسينا فاكۋلتەتىنە ءتۇسىردى. بىزدەگى مەنتاليتەت بويىنشا دəرىگەرسىڭ بە، اۆتوريتەتسىڭ. سول ءۇشىن ءوز ەركىمەن دəرىگەر بولعىسى كەلەتىن جاستار كوپ" دەدى.
دəرىگەر بولعىسى كەلمەيتىن بالانى قيناۋدىڭ قاجەتى جوق. بىراق بىزدە دəرىگەر بولۋ سونشالىقتى بەدەل ەمەس... بۇل اسا قادىرلى ماماندىق ەمەس...

اياگۇل مانتايدىڭ facebook پاراقشاسىنان

Abai.kz

3 پىكىر