جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107590. جازىلعاندار — 102360. قايتىس بولعاندار — 1699
جاڭالىقتار 2336 20 پىكىر 31 شىلدە, 2019 ساعات 15:41

مەملەكەت باسشىسى تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆتى قابىلدادى

كەزدەسۋ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسىنا قازاقستاننىڭ ۇلتتىق تەاترلارىنىڭ جاي-كۇيى، كينەماتوگرافيا سالاسىنىڭ جاعدايى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. بۇل تۋرالى اقوردا سايتى حابارلادى.

تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆ قازاقستان پرەزيدەنتىنە وڭىرلەرىندەگى تەاترلاردىڭ شىعارماشىلىق جاعدايى، ت.جۇرگەنوۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ونەر اكادەمياسىنداعى جاس مامانداردى دايىنداۋ بارىسى جانە باسقا دا ماسەلەلەر تۋرالى باياندادى.

سونىمەن قاتار، كەزدەسۋدە قازاقستاننىڭ تەاتر قايراتكەرلەرى وداعىنىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋ ماسەلەسى دە ءسوز بولدى.

قاسىم-جومارت توقاەۆ تەاتر جانە كينو ونەرى ەلىمىزدىڭ مادەني-رۋحاني دامۋىندا ايرىقشا ءرول اتقاراتىنىنا نازار اۋداردى. سوندىقتان، وسى سالالاردىڭ دامۋىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ، ءاردايىم قولداۋ بىلدىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

Abai.kz

20 پىكىر