جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107529. جازىلعاندار — 102323. قايتىس بولعاندار — 1699
جاڭالىقتار 2682 0 پىكىر 30 ماۋسىم, 2011 ساعات 18:55

ميريام ەلدەر .گرۋزيا بروساەت ۆىزوۆ تەلەۆيزيوننومۋ گوسپودستۆۋ روسسي ("Global Post", سشا)

سپۋتنيكوۆايا تەلەۆيزيوننايا ستانتسيا پيك ناستايۆاەت، چتو نە ياۆلياەتسيا انتيروسسيسكوي

تبيليسي - نا بوكوۆوي ۋلوچكە بليز ودنوي يز گلاۆنىح ۋليتس تبيليسي ستويت پياتيەتاجنوە زدانيە، دۆور كوتوروگو ناپولنەن گولوسام مولودىح جۋرناليستوۆ، رازگوۆاريۆايۋششيح ي كۋرياششيح تام موروسياششيم گرۋزينسكيم دنەم.

ۆنۋتري ناحوديتسيا نەبولشايا ستۋديا س ترەميا نابورامي ۋستانوۆوك ي وبورۋدوۆانيا - دليا نوۆوستەي، دليا سپورتا ي دليا توك-شوۋ، - ۆتيسنۋتىمي ۆ ودنو پومەششەنيە. ي دۆا ەتاجا نيۋسرۋموۆ ي ادمينيستراتسي. پيك (سوكراششەنيە وت «پەرۆىي ينفورماتسيوننىي كاۆكازسكي») - نەبولشايا سپۋتنيكوۆايا تەلەۆيزيوننايا كومپانيا س بولشيمي امبيتسيامي، ا يمەننو، جەلايۋششايا بروسيت ۆىزوۆ گوسپودستۆۋ موسكۆى ۆ سەگمەنتە رۋسسكويازىچنىح نوۆوستەي.

«مى نە انتيروسسيسكي كانال، - گوۆوريت روب پارسونس (Rob Parsons), بريتانسكي گلاۆا تەلەكانالا. - ۋ ناس نەت نەگاتيۆنىح چۋۆستۆ پو وتنوشەنيۋ ك روسسيسكومۋ نارودۋ، روسسيسكوي كۋلتۋرە، روسسيسكوي يستوري يلي چەمۋ بى تو ني بىلو ەششە».

«مى حوتيم داۆات چەستنۋيۋ كارتينۋ ەتوي سترانى ليۋديام، كوتورىە يزگولوداليس پو ينفورماتسي»، - گوۆوريت ون.

سپۋتنيكوۆايا تەلەۆيزيوننايا ستانتسيا پيك ناستايۆاەت، چتو نە ياۆلياەتسيا انتيروسسيسكوي

تبيليسي - نا بوكوۆوي ۋلوچكە بليز ودنوي يز گلاۆنىح ۋليتس تبيليسي ستويت پياتيەتاجنوە زدانيە، دۆور كوتوروگو ناپولنەن گولوسام مولودىح جۋرناليستوۆ، رازگوۆاريۆايۋششيح ي كۋرياششيح تام موروسياششيم گرۋزينسكيم دنەم.

ۆنۋتري ناحوديتسيا نەبولشايا ستۋديا س ترەميا نابورامي ۋستانوۆوك ي وبورۋدوۆانيا - دليا نوۆوستەي، دليا سپورتا ي دليا توك-شوۋ، - ۆتيسنۋتىمي ۆ ودنو پومەششەنيە. ي دۆا ەتاجا نيۋسرۋموۆ ي ادمينيستراتسي. پيك (سوكراششەنيە وت «پەرۆىي ينفورماتسيوننىي كاۆكازسكي») - نەبولشايا سپۋتنيكوۆايا تەلەۆيزيوننايا كومپانيا س بولشيمي امبيتسيامي، ا يمەننو، جەلايۋششايا بروسيت ۆىزوۆ گوسپودستۆۋ موسكۆى ۆ سەگمەنتە رۋسسكويازىچنىح نوۆوستەي.

«مى نە انتيروسسيسكي كانال، - گوۆوريت روب پارسونس (Rob Parsons), بريتانسكي گلاۆا تەلەكانالا. - ۋ ناس نەت نەگاتيۆنىح چۋۆستۆ پو وتنوشەنيۋ ك روسسيسكومۋ نارودۋ، روسسيسكوي كۋلتۋرە، روسسيسكوي يستوري يلي چەمۋ بى تو ني بىلو ەششە».

«مى حوتيم داۆات چەستنۋيۋ كارتينۋ ەتوي سترانى ليۋديام، كوتورىە يزگولوداليس پو ينفورماتسي»، - گوۆوريت ون.

وتنوشەنيا مەجدۋ روسسيەي ي گرۋزيەي نەۋكلوننو ۋحۋدشايۋتسيا سو ۆرەمەن رەۆوليۋتسي روز ۆ گرۋزي 2003 گودا، ۆ حودە كوتوروي بىلو وتسترانەنو وت ۆلاستي پراۆيتەلستۆو، پو بولشەي چاستي سوستوياۆشەە يز درۋجەستۆەننىح روسسي چينوۆنيكوۆ سوۆەتسكوي ەپوحي، ا رۋكوۆوديت سترانوي ناچالو مولودوە، وريەنتيروۆاننوە نا زاپاد پراۆيتەلستۆو ميحايلا سااكاشۆيلي، نىنە زانيمايۋششەگو پوست پرەزيدەنتا. ۆوينا 2008 گودا زا كونترول ناد وتكولوۆشەيسيا گرۋزينسكوي رەسپۋبليكوي يۋجنوي وسەتيەي وسلوجنيلا ديپلوماتيچەسكيە وتنوشەنيا. سسورى پرودولجايۋتسيا نا رەگۋليارنوي وسنوۆە، پريچەم پوۆودى ي پروياۆلەنيا ۆاريرۋيۋتسيا وت ۆەسومىح (كاك ناپريمەر، كوگدا گرۋزيا وبۆينياەت روسسيۋ ۆ ۋستانوۆكە ۆزرىۆنىح ۋسترويستۆ نا ەە تەرريتوري) دو رۋتيننىح ي پروزايچەسكيح (ۆ پونەدەلنيك، ناپريمەر، گرۋزينسكوە مينيستەرستۆو ينوستراننىح دەل زاياۆيلو، چتو ۆسە سترانى دولجنى نازىۆات گرۋزيۋ ەە انگلويازىچنىم نازۆانيەم «دجوردجيا»، ا نە رۋسسكويازىچنىم سلوۆوم «گرۋزيا»).

سااكاشۆيلي زناەت سيلۋ سرەدستۆ ماسسوۆوي ينفورماتسي. زاۆوەۆانيە پوددەرجكي سو ستورونى گلاۆنوگو تەلەكانالا سترانى «رۋستاۆي-2» پوموگلو ەمۋ پريتي ك ۆلاستي، ا شيروكي دوستۋپ، كوتورىي ون پرەدوستاۆيل زاپادنىم جۋرناليستام ۆو ۆرەميا ۆوينى ۆ وسەتي، تاكجە سىگرال ۆ ەگو پولزۋ.

پيك بىل زاپۋششەن ۆ يانۆارە، ي سەيچاس يمەەت 275 سوترۋدنيكوۆ. پارسونس، كوتورىە ۆپەرۆىە پوسەتيل گرۋزيۋ ۆ 1980 گودۋ ۆ رامكاح پودگوتوۆكي ديسسەرتاتسي پو گرۋزينسكومۋ ناتسيوناليزمۋ، پريمەرنو دەسيات لەت پرورابوتال پرەدستاۆيتەلەم بي-بي-سي ۆ موسكۆە، پوتوم پريسوەدينيلسيا ك گرۋزينسكوي سلۋجبە «راديو سۆوبودا/راديو سۆوبودنايا ەۆروپا»، ا زاتەم رابوتال رەداكتوروم پو مەجدۋنارودنىم دەلام ۆ پاريجە، ۆ ەششە ودنوم ستارتاپە France24. ۋ كانالا، كرومە پروچيح گورودوۆ، ەست سۆوي كورپۋنكتى ۆ موسكۆە، ۆ كيەۆە، ۆ باكۋ، ۆ ەرەۆانە، ۆ ستامبۋلە ي ۆ ۆاشينگتونە. سەيچاس راسسماتريۆاەتسيا ۆوزموجنوست وتكرىتيا كوررەسپوندەنتسكوگو پۋنكتا ۆ تەگەرانە. ون پولنوستيۋ فينانسيرۋەتسيا گرۋزينسكيم گوسۋدارستۆەننىم تەلەۆەششاتەلەم.

«مى پوحوجي نا درۋگيە مەجدۋنارودنىە تەلەكانالى پو ۆسەمۋ ميرۋ - BBC, France24, Deutsche Welle, - كوتورىە نامەرەنى بىت وبەكتيۆنىمي، چەستنىمي، نەيترالنىمي تەلەكانالامي، - گوۆوريت پارسونس. - نو كرومە توگو، وني ياۆليايۋتسيا ديپلوماتيچەسكيم رۋپوروم سۆويح ستران».

ۆوت پوچەمۋ پيك ترانسليرۋەتسيا پو سپۋتنيكۋ نا رياد يزبراننىح رەگيونوۆ، تاكيح كاك روسسيسكي سەۆەرنىي كاۆكاز، بۋرنىي رەگيون نا يۋگە روسسي. گرۋزيا يمەەت وبششۋيۋ گرانيتسۋ س دۆۋميا يز دەسياتكا كاۆكازسكيح رەسپۋبليك - داگەستانوم ي چەچنەي.

«ۆوسپرياتيە گرۋزي نا سەۆەرنوم كاۆكازە ۆ وبششەم ي تسەلوم بىلو ي ەست نەگاتيۆنوە، - گوۆوريت پارسونس. - ونو نەگاتيۆنوە، پوتومۋ چتو ليۋدي، جيۆۋششيە نا سەۆەرنوم كاۆكازە، يمەيۋت دوستۋپ ك ينفورماتسي تولكو چەرەز فيلتر روسسيسكيح سمي».

ەتو چاستيچنو رەگيونالنىي پودحود. كانال تاكجە كونتسەنتريرۋەت سۆوە ۆنيمانيە نا يرانە ي تۋرتسي، پوتومۋ چتو، كاك ەتو وپرەدەلياەت پارسونس، «گرۋزيا ي كاۆكاز داۆنو بىلي چاستيۋ ودنوگو ميرا، كوتورىي ۆكليۋچاەت تۋرتسيۋ ي يران، ي ليش نەداۆنو پوپالي ۆ سفەرۋ روسسيسكوگو ۆليانيا».

نو ستراتەگيا يدەت ي دالشە. فوكۋس نا سەۆەرنوم كاۆكازە - ەتو تاكجە رەزۋلتات ۆزگليادا، پرەۆاليرۋيۋششەگو ۆ گرۋزي، ا تاكجە ۆسە بولشە ي بولشە زامەتنوگو سرەدي ليبەرالنىح ەلەمەنتوۆ ۆ موسكۆە، و توم، چتو ۆ ودين پرەكراسنىي دەن، ي نە ۆ وچەن ۋج وتدالەننوم بۋدۋششەم، روسسيا پوتەرياەت سەۆەرنىي كاۆكاز، ليبو يز-زا وجەستوچەننىح بوەۆىح دەيستۆي، ليبو پروستو وسوزناۆ، چتو رەگيون وبحوديتسيا سليشكوم دوروگو، چتوبى پرودولجات ەگو سودەرجات.

«گرۋزيا سچيتاەت كراينە ۆاجنىم يمەت س سەۆەرنىم كاۆكازوم كونسترۋكتيۆنىە وتنوشەنيا، بازيرۋيۋششيەسيا نا فاكتيچەسكوي ينفورماتسي»، - گوۆوريت پارسونس. پوتوم ون دوباۆلياەت، پريچەم تاك، كاك بۋدتو بى ەتو سامايا چتو ني نا ەست وبىكنوۆەننايا ۆەشش نا سۆەتە: «ەسلي ۆ بۋدۋششەم روسسيا راسپادەتسيا، نە ۆ ينتەرەساح گرۋزي يمەت پلوحيە وتنوشەنيا س نارودامي سەۆەرنوگو كاۆكازا».

ەتو ستراتەگيا، كوتورۋيۋ رازدەلياەت ي گرۋزينسكوە رۋكوۆودستۆو; ۆىسوكوپوستاۆلەننىە وفيتسيالنىە ليتسا، تاكيە كاك سااكاشۆيلي، پىتايۋتسيا سۆيازات سەۆەرنىي ي يۋجنىي (گرۋزيا، ارمەنيا، ازەربايدجان) كاۆكاز; تاك، نەداۆنو گرۋزيا پرينيالا رەشەنيە ۆۆەستي بەزۆيزوۆىي رەجيم دليا جيتەلەي سەۆەرنوگو كاۆكازا.

نا داننىي مومەنت وحۆات كانالا نەۆىسوك. چيسلو زريتەلەي دليا سپۋتنيكوۆىح كانالوۆ وبىچنو ترۋدنو پودسچيتات، نو نا ۆەبسايت كانالا، انگليسكايا ۆەرسيا كوتوروگو بىلا زاپۋششەنا نا پروشلوي نەدەلە، زاحوديت پريمەرنو 15 تىسياچ ۋنيكالنىح پوسەتيتەلەي ۆ دەن، ي وكولو پولوۆينى يز نيح - يز روسسي.

«بوربا س روسسيسكوي پروپاگاندوي نە ياۆلياەتسيا ناشەي وسنوۆنوي تسەليۋ، - گوۆوريت پارسونس. - مى پرەدوستاۆلياەم بولەە چەستنۋيۋ كارتينۋ وبستانوۆكي ۆ ەتوي سترانە».

روسسيا ياۆنو وبراتيلا ۆنيمانيە. پرەدىدۋششايا رەينكارناتسيا كانالا ەدۆا ۋسپەلا ناچات رابوتۋ، كاك پوتەريالا سۆويۋ ليتسەنزيۋ نا سپۋتنيكوۆوە ۆەششانيە - ۆسەگو سپۋستيا نەسكولكو دنەي پوسلە ناچالا رابوتى، ۆىنۋجدەننايا ۋستۋپيت بولەە كونكۋرەنتوسپوسوبنومۋ پرەدلوجەنيۋ سو ستورونى «گازپروم-مەديا»، پودرازدەلەنيا روسسيسكوگو رازوۆوگو گيگانتا، ۆ سوستاۆ كوتوروگو ۆحوديات كرۋپنەيشيە مەديا-حولدينگي ۆنۋتري روسسي. موسكوۆسكي كوررەسپوندەنت كانالا بىل زادەرجان ۆ پروشلوم مەسياتسە زا رابوتۋ بەز اككرەديتاتسي، دوكۋمەنتا، كوتورىي ستانوۆيتسيا وچەن ترۋدنو پولۋچيت، كوگدا كرەمليۋ نۋجنو، چتوبى ەتو بىلو تاك.

كانال ۆەششاەت 24 چاسا ۆ سۋتكي، پەرەداۆايا رازليچنىە پروگراممى، وت نوۆوستەي دو پودگوتوۆلەننىح سوترۋدنيكامي ساموگو كانالا دوكۋمەنتالنىح فيلموۆ ي پەرەداچ. ۋ نەگو بلەستياششايا ي لەگكايا ستيليستيكا پوداچي، وسوبەننو ەسلي سراۆنيت ەە س وبىچنو كونسەرۆاتيۆنىم، نەسكولكو سوۆەتيزيروۆاننىم پودحودوم، پرەدلاگاەمىم ۆ بولشينستۆە پوستسوۆەتسكيح ستران، ۆكليۋچايا سامۋ گرۋزيۋ.

كونترول سااكاشۆيلي ناد سرەدستۆامي ماسسوۆوي ينفورماتسي س مومەنتا پريحودا ك ۆەرحوۆنوي ۆلاستي ۆ گرۋزي ستال ودنيم يز سامىح ياركيح سيگنالوۆ توگو، چتو ون سوۆسەم نە تاكوي يدەالنىي دەموكرات، كاكيم ەگو ريسۋەت زاپاد.

نو پارسونس ناستايۆاەت، چتو وبلاداەت پولنىم كونترولەم ناد رەداكتسيوننوي پوليتيكوي. «س تەح پور كاك مى ۆىشلي ۆ ەفير 24 يانۆاريا، منە نە پوستۋپيلو ني ودنوگو زۆونكا، يمەيلا، پيسما يلي جالوبى نا تو، چتو مى دەلاەم». ا سيۋدا وتنوسيتسيا ي ۆسەگدا كريتيچەسكوە وسۆەششەنيە سوبىتي ۆنۋتري گرۋزي - ۆو منوگوم كاك ۋ Russia Today, كرەملەۆسكوگو انگلويازىچنوگو تەلەۆيزيوننوگو پروەكتا، كوتورىي دوپۋسكاەت تاكوە وسۆەششەنيە ۆنۋترەننيح سوبىتي، كاكوە ي پرەدستاۆيت سەبە نەۆوزموجنو نا مەستنوم تەلەۆيدەني.

«ەتو دەيستۆيتەلنو نايبولەە وتكرىتىي ي وبەكتيۆنىي كانال ۆ رەگيونە»، - سكازال پارسونس. ۋچيتىۆايا، و كاكوم رەگيونە يدەت رەچ، ەتو ەششە نە گوۆوريت و منوگوم. نو ناچالو ينتەرەسنوە.

وريگينال پۋبليكاتسي: Georgia challenges Russia's TV dominance

 

0 پىكىر