بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825
جاڭالىقتار 1735 0 پىكىر 29 ماۋسىم, 2011 ساعات 10:48

دەتسەنتراليزاتسيا دليا روسسي: تەزيسى كونستانتينا رەمچۋكوۆا

دليا تسەلەي نورمالنوگو، سوتسيالنو وريەنتيروۆاننوگو رازۆيتيا نەوبحوديمو وتكازاتسيا وت مودەلي "رازۆيتيا سۆەرحۋ" ۆ پولزۋ "رازۆيتيا سنيزۋ"

وب اۆتورە: كونستانتين رەمچۋكوۆ - گلاۆنىي رەداكتور "نەزاۆيسيموي گازەتى".

دليا تسەلەي نورمالنوگو، سوتسيالنو وريەنتيروۆاننوگو رازۆيتيا نەوبحوديمو وتكازاتسيا وت مودەلي "رازۆيتيا سۆەرحۋ" ۆ پولزۋ "رازۆيتيا سنيزۋ"

وب اۆتورە: كونستانتين رەمچۋكوۆ - گلاۆنىي رەداكتور "نەزاۆيسيموي گازەتى".

ستانوۆلەنيە تەرريتوريالنوي سترۋكتۋرى ەكونوميكي بولشينستۆا رازۆيۆايۋششيحسيا ستران دو نەداۆنەگو ۆرەمەني پرويسحوديلو پود پرەيمۋششەستۆەننىم ۆليانيەم تەوري تاك نازىۆاەموگو «رازۆيتيا سۆەرحۋ». وسنوۆنىە پرينتسيپى ەتوگو پودحودا سودەرجاليس ۆ «تەوري نەسبالانسيروۆاننوگو رازۆيتيا» ا.حيرشمانا، «تەوري كۋمۋلياتيۆنوي پريچيننوستي» گ.ميۋرداليا، كونتسەپتسي «تسەنتر-پەريفەريا» د.فريدمانا، «تەوري پولياريزوۆاننوگو رازۆيتيا» ف.پەررۋ. ەتي اۆتورى يسحوديلي يز توگو، چتو رازۆيتيە، سپونتاننوە يلي يندۋتسيروۆاننوە، ناچيناەتسيا ۆ ودنوم يلي نەسكولكيح ديناميچنىح سەكتوراح يلي رايوناح. ي ۋجە وتتۋدا پۋتەم «ەففەكتا راسپروسترانەنيا» («spread effect») يمپۋلس رازۆيتيا پەرەداەتسيا ۆ درۋگيە سەكتورا ي رەگيونى سترانى. نە سلۋچاينو پوەتومۋ وسنوۆنوي ۋپور ۆ ەتيح تەورياح دەلالسيا نا گورودسكوە، پرومىشلەننوە، كاپيتالوەمكوە رازۆيتيە، سوۆرەمەننۋيۋ تەحنولوگيۋ ي ماكسيمالنوە يسپولزوۆانيە ۆنەشنەي ەكونومي ي ەكونومي نا ماسشتاباح. دوستيجەنيە ەتيح تسەلەي پرەدپولاگالو نەوبحوديموست سوزدانيا كرۋپنىح ينۆەستيتسيوننىح پروەكتوۆ; رازۆيتيە تسەنتروۆ فۋنكتسيونالنوي ي تەرريتوريالنوي ينتەگراتسي; روست گوسۋدارستۆەننىح ي چاستنىح ورگانيزاتسي، وسۋششەستۆليايۋششيح «پەرەداچۋ رازۆيتيا» چەرەز ەتي ينتەگراتسيوننىە تسەنترى; ناليچيە كرۋپنىح پەرەراسپرەدەليتەلنىح مەحانيزموۆ; ۋسترانەنيە ەكونوميچەسكيح، سوتسيالنىح، كۋلتۋرنىح، پوليتيچەسكيح ي ينستۋتسيونالنىح بارەروۆ، پرەپياتستۆۋيۋششيح پەرەداچە يمپۋلسوۆ رەگيونالنوگو روستا. كونەچنوي تسەليۋ رازۆيتيا دليا كاجدوگو رەگيونا پروۆوزگلاشالوس دوستيجەنيە ۆىسوكوي ستەپەني يندۋسترياليزاتسي ي ۋربانيزاتسي پۋتەم ۆوزراستايۋششەگو يسپولزوۆانيا كاپيتالا، تەحنولوگي، ەنەرگي، ەففەكتا اگلومەراتسي پو انالوگي س نايبولەە رازۆيتىمي سترانامي.

سۋششەستۆۋيۋت ي ينىە پريچينى ۆىسوكوگو ۋروۆنيا تسەنتراليزاتسي ۆ بولشينستۆە ستران س پەرەحودنوي ەكونوميكوي. ۆو-پەرۆىح، گلۋبوكو ۋكورەنەنو پرەدستاۆلەنيە، چتو وسنوۆنايا وتۆەتستۆەننوست زا ەكونوميچەسكوە رازۆيتيە ي «سترويتەلستۆو ناتسي» لەجيت نا گوسۋدارستۆە. سلەدستۆيەم ەتوگو ياۆيلاس سۆەرحكونتسەنتراتسيا ۆلاستي ۆ رۋكاح تسەنترالنىح مينيستەرستۆ ي ۆەدومستۆ. ۆو-ۆتورىح، پري سلابوم رازۆيتي دەموكراتي تسەنترالنوە پراۆيتەلستۆو سترەميلوس وبەسپەچيت ابسوليۋتنىي كونترول ناد مەستنىمي ۆلاستيامي. ۆ-ترەتيح، نا سوتسيالنىە راسحودى، وبلادايۋششيە بولشيم پوتەنتسيالوم ك رازۆيتيۋ دەتسەنتراليزاتسي، پريحوديتسيا مەنشايا دوليا گوسۋدارستۆەننىح اسسيگنوۆاني. ۆ-چەتۆەرتىح، بولشينستۆو ستران وتدايۋت پرەدپوچتەنيە ۆ سوتسيالنىح راسحوداح گورودسكيم، ۋربانيزيروۆاننىم رايونام، كرۋپنىم پرەستيجنىم پروەكتام، ياۆليايۋششيمسيا پرەروگاتيۆوي تسەنترالنىح، ا نە مەستنىح ۆلاستەي (گورودسكوي گوسپيتال، ا نە دەرەۆەنسكايا كلينيكا، ەليتنىي ۋنيۆەرسيتەت، ا نە سەلسكايا شكولا). ۆ-پياتىح، سترۋكتۋرا ي فورمى ينوستراننوي پوموششي وريەنتيروۆانى پرەجدە ۆسەگو نا سترويتەلستۆو كرۋپنىح وبەكتوۆ ينفراسترۋكتۋرى ي وبوروننوگو كومپلەكسا. ليش 15% ينوستراننىح كرەديتوۆ يدەت ۆ سوتسيالنىي سەكتور، ي تولكو 6,5% وت وبششەي ۆەليچينى وفيتسيالنوي پوموششي يدەت نا پروەكتى، كوتورىە موگۋت بىت رەاليزوۆانى نا مەستاح.

ۆ پوسلەدنيە گودى ۆو منوگيح رازۆيۆايۋششيحسيا ستراناح ستال ناراستات ينتەرەس ك دەتسەنتراليزاتسي ي پەرەداچە ۆلاستنىح پولنوموچي نا ۋروۆەن شتاتوۆ، پروۆينتسي، رەگيونوۆ، ديستريكتوۆ، مەستنىح ۆلاستەي ي داجە چاستنىح نەپراۆيتەلستۆەننىح ورگانيزاتسي. ەتوت ينتەرەس بىل وبۋسلوۆلەن چەتىرميا گرۋپپامي پريچين. ۆو-پەرۆىح، ون بىل وبۋسلوۆلەن رازوچاروۆانيەم رەزۋلتاتامي ۆ ۆىسشەي ستەپەني تسەنتراليزوۆاننوگو پلانيروۆانيا ي كونتروليا زا سوتسيالنو-ەكونوميچەسكيم رازۆيتيەم. ۆو-ۆتورىح، ون بىل ۆىزۆان ترەبوۆانيامي پوليتيكي روستا س ۋچەتوم وبەسپەچەنيا ەگاليتارنىح تسەلەي رازۆيتيا (growth with equity) ي ۆنەدرەنيەم نوۆىح سپوسوبوۆ ۋپراۆلەنيا پروگراممامي سوتسيالنوگو رازۆيتيا. ۆ-ترەتيح، ياۆيلسيا رەزۋلتاتوم وسوزنانيا پوليتيكامي، چتو پو مەرە ۋسلوجنەنيا وبششەستۆ ي راسشيرەنيا فۋنكتسي پراۆيتەلستۆا ۆسە سلوجنەە وبەسپەچيۆات ەففەكتيۆنوە پلانيروۆانيە يز ودنوگو تسەنترا. ۆ-چەتۆەرتىح، كاردينالنو يزمەنيليس وسنوۆنىە ناپراۆلەنيا ي پريوريتەتى پوليتيكي رازۆيتيا. ساما كونتسەپتسيا رازۆيتيا بىلا ۆىۆەدەنا زا پرەدەلى پروستوي ماكسيميزاتسي ۆۆپ ي داجە زا پرەدەلى ەكونوميچەسكوگو روستا كاك پەرۆەيشەي تسەلي. پلانوۆيكي ي پوليتيكي ناچالي وسوزناۆات، چتو رازۆيتيە ترەبۋەت «فۋندامەنتالنوي ترانسفورماتسي سوتسيالنوي، ەكونوميچەسكوي ي پوليتيچەسكوي سترۋكتۋر، پوزۆوليايۋششيح بەدنىم ليۋديام پوموگات ساميم سەبە ۋۆەليچيۆات پرويزۆوديتەلنوست ي دوحودى».

نايبولەە پريزناننىم ياۆلياەتسيا سلەدۋيۋششەە وپرەدەلەنيە دەتسەنتراليزاتسي. پود دەتسەنتراليزاتسيەي پونيماەتسيا پەرەداچا وتۆەتستۆەننوستي زا پلانيروۆانيە، ۋپراۆلەنيە، موبيليزاتسيۋ ي راسپرەدەلەنيە رەسۋرسوۆ س ۋروۆنيا تسەنترالنوگو پراۆيتەلستۆا ي تسەنترالنىح ۆەدومستۆ نا ۋروۆەن رەگيونالنىح پودرازدەلەني پراۆيتەلستۆا، نيجەستوياششيح گوسۋدارستۆەننىح ورگانوۆ، پولۋگوسۋدارستۆەننىح ورگانيزاتسي ي كورپوراتسي، رەگيونالنىح تەرريتوريالنىح ي فۋنكتسيونالنىح سلۋجب، نەپراۆيتەلستۆەننىح ي دوبروۆولنىح وبششەستۆەننىح ورگانيزاتسي.

رازليچايۋت چەتىرە وسنوۆنىە فورمى ادمينيستراتيۆنوي دەتسەنتراليزاتسي: دەكونتسەنتراتسيا، دەلەگيروۆانيە، دەۆوليۋتسيا (رازگوسۋدارستۆلەنيە) ي دەبيۋروكراتيزاتسيا. پود دەكونتسەنتراتسيەي پونيماەتسيا پەرەراسپرەدەلەنيە ادمينيستراتيۆنوي ي يسپولنيتەلنوي وتۆەتستۆەننوستي نا بولەە نيزكي ۋروۆەن پراۆيتەلستۆەننوي يەرارحي، كاك پراۆيلو، زا پرەدەلى ستوليچنوگو گورودا. دەلەگيروۆانيە پرەدپولاگاەت پەرەداچۋ تسەنترالنىم پراۆيتەلستۆوم نەكوتورىح سپەتسيفيچەسكيح فۋنكتسي كاك پو پرينياتيۋ رەشەني، تاك ي پو ۋپراۆلەنيۋ ورگانيزاتسيامي، نە ياۆليايۋششيميسيا چاستيۋ پراۆيتەلستۆەننىح سترۋكتۋر (گوسۋدارستۆەننىمي كورپوراتسيامي، اگەنتستۆامي رەگيونالنوگو رازۆيتيا، پولۋگوسۋدارستۆەننىمي ۋچرەجدەنيامي). پرينتسيپ دەلەگيروۆانيا يسحوديت يز پوۆىشەنيا ەففەكتيۆنوستي دەياتەلنوستي زا سچەت پرەودولەنيا پودچاس نەەففەكتيۆنوي گوسۋدارستۆەننوي پروتسەدۋرى پرينياتيا رەشەني. دەۆوليۋتسيا (رازگوسۋدارستۆلەنيە) پرەدستاۆلياەت سوبوي بولەە زرەلىي پروتسەسس پەرەداچي، ا نە پروستو دەلەگيروۆانيا سپەتسيفيچەسكيح فۋنكتسي ي رەسۋرسوۆ نا بولەە نيزكي ۋروۆەن ۋپراۆلەنيا (مەستنىم ۆلاستيام). پري ەتوم تسەنترالنوە پراۆيتەلستۆو وستاۆلياەت زا سوبوي كونسۋلتاتيۆنىە ي نابليۋداتەلنىە فۋنكتسي. دەبيۋروكراتيزاتسيا سوستويت يز نەپوسرەدستۆەننوي پەرەداچي گوسۋدارستۆوم پرياموي وتۆەتستۆەننوستي زا توت يلي ينوي ۋچاستوك دەياتەلنوستي دوبروۆولنىم ي چاستنىم ورگانيزاتسيام ي گرۋپپام.

دەتسەنتراليزاتسيا ۆەدەت ك دەزاگرەگيروۆانيۋ پروگراممنىح پوكازاتەلەي پريمەنيتەلنو ك كونكرەتنىم رەگيونام، چتو پوزۆولياەت، س ودنوي ستورونى، لۋچشە اداپتيروۆات ناتسيونالنۋيۋ ستراتەگيۋ رازۆيتيا ك مەستنىم پوترەبنوستيام، ا س درۋگوي - سوزدات پرەدپوسىلكي دليا ۋتوچنەنيا ساميح ەتيح مەستنىح پوترەبنوستەي. پەرەۆود ستوليچنىح چينوۆنيكوۆ نا پەريفەريۋ ۆەدەت ك پوۆىشەنيۋ كاچەستۆا سوستاۆلەنيا ي رەاليزاتسي رەگيونالنىح پروگرامم، روستۋ كۆاليفيكاتسي مەستنوگو ۋپراۆلەنچەسكوگو پەرسونالا ۆ تاكيح وبلاستياح، كاك ەكسپلۋاتاتسيا دوروگ ي كاپيتالوۆلوجەنيا ۆ ينفراسترۋكتۋرۋ وتدالەننىح رايونوۆ. ۆوزراستاەت ي ەففەكتيۆنوست رابوتى تسەنترالنوگو اپپاراتا زا سچەت ۆىسۆوبوجدەنيا وت رۋتيننىح وپەراتسي ي فۋنكتسي. پوۆىشاەتسيا ۆوۆلەچەنيە ۆ پروتسەسس پرينياتيا رەشەني رازليچنىح پوليتيچەسكيح، رەليگيوزنىح ي ەتنيچەسكيح گرۋپپ، چتو ۆەدەت ك پودرىۆۋ مونوپولنوگو ۆليانيا مەستنىح ەليت، چاستو سابوتيرۋيۋششيح ناتسيونالنۋيۋ رەگيونالنۋيۋ پوليتيكۋ ي ينتەرەسى بەدنەيشيح گرۋپپ ۆ سەلسكيح وبششيناح.

بولشينستۆو ستران س پەرەحودنوي ەكونوميكوي پروۆوزگلاسيلو دەتسەنتراليزاتسيۋ ۆ كاچەستۆە ناتسيونالنوي تسەلي رازۆيتيا. ودناكو ۆوپلوششەنيە ەتوي تسەلي ستالكيۆاەتسيا س تسەلىم ريادوم ترۋدنوستەي. س ورگانيزاتسيوننوي توچكي زرەنيا چاششە ۆسەگو پرويسحوديت دۋبليروۆانيە فۋنكتسي پۋتەم سوزدانيا ەششە ودنوي ورگانيزاتسي، زانيمايۋششەيسيا توي جە ساموي پروبلەموي. نابليۋدايۋتسيا پروتيۆورەچيا ۆ وتنوشەنياح مەجدۋ مەستنىمي ۆلاستيامي ي اگەنتستۆامي رەگيونالنوگو رازۆيتيا، كاك پراۆيلو، نوسياششيمي وتراسلەۆوي حاراكتەر (ناپريمەر، پو رازۆيتيۋ ۆودنىح يلي ەنەرگەتيچەسكيح رەسۋرسوۆ). س توچكي زرەنيا ۋپراۆلەنيا، وريەنتيروۆاننوگو نا دوستيجەنيە كونكرەتنوگو رەزۋلتاتا، ليشنەي پوتەرەي ۆرەمەني پرەدستاۆلياەتسيا پروتسەسس پريۆلەچەنيا ك وبسۋجدەنيۋ رازليچنىح گرۋپپ ناسەلەنيا. دا ي سامي مەتودى ۆىياۆلەنيا مەستنىح ينتەرەسوۆ، پريوريتەتوۆ، وتبورا ي رازمەششەنيا پروەكتوۆ كراينە نەوترابوتانى ي سۆودياتسيا ك ستاندارتنومۋ سوگلاسوۆانيۋ بيۋدجەتنىح پوكازاتەلەي. نابليۋدايۋتسيا پروبلەمى ي س ينفورماتسيوننىم وبەسپەچەنيەم مەستنىح پروگرامم يز-زا نەادەكۆاتنوي ستاتيستيكي. سيلنا كونكۋرەنتسيا مەجدۋ گوسۋدارستۆەننىمي ي چاستنىمي ورگانيزاتسيامي، دەيستۆۋيۋششيمي ۆ رەگيونە، زا كونترول ناد رەسۋرسامي.

بەز رەفورمى سۋششەستۆۋيۋششيح ۆلاستنىح سترۋكتۋر نەۆوزموجنو وبەسپەچيت رەزكوە پوۆىشەنيە ەففەكتيۆنوستي وت مەروپرياتي پو دەتسەنتراليزاتسي. ەسلي ۆلاست كونتسەنتريرۋەتسيا ۆ رۋكاح ەليت، كاك ەتو فاكتيچەسكي يمەەت مەستو ۆ بولشينستۆە رازۆيۆايۋششيحسيا ستران، پروتسەسس دەتسەنتراليزاتسي موجەت پريۆەستي ك دالنەيشەي كونتسەنتراتسي ۆلاستي ۆ رۋكاح يمەننو ەتيح ەليت، نو ۋجە ۆ رەگيوناح، ا نە ۆ رۋكاح بولەە پرەدستاۆيتەلنىح وبششەستۆەننىح سيل، كاك ەتو زادۋمانو ساموي تەوريەي دەتسەنتراليزاتسي.

http://www.ng.ru/printed/256476

0 پىكىر