دۇيسەنبى, 19 ءساۋىر 2021
جاڭالىقتار 1886 0 پىكىر 30 مامىر, 2011 ساعات 05:56

قىزىلوردا وبلىسىندا ءۇش ءورت وقيعاسى بولدى

قىزىلوردا. 30 مامىر. قازاقپارات /جاڭاگۇل سەردالى/ - قىزىلوردا وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، سوڭعى اپتادا ءۇش ءورت وقيعاسى بولدى.

جاڭاقورعان اۋدانى  ابدىعاپپار اۋىلىنداعى ءبىر ءۇيدىڭ اۋلاسىنداعى جيعان ءشوبى ورتەنگەن. ول بالالاردىڭ وتپەن ويناۋى سالدارىنان تۇتانعان. ورتتەن كەلگەن شىعىننىڭ كولەمى  20 000 تەڭگەنى قۇرايدى. ال قازالى اۋدانىنىڭ ورتالىعى ايتەكە بي كەنتىندەنى، ءابىلحايىر حان كوشەسىندەنى مال قوراسى مەن اۋباكىروۆ كوشەسىندەگى ءۇي سارايىندا بولعان ءورت وقيعالارىنىڭ شىعىندارى ەداۋىر كوپ. ولاردا ءۇي يەلەرىنە 80 000 تەڭگەنىڭ زالالدارى كەلتىرىلگەن. سونىمەن بىرگە 500 000 تەڭگەنىڭ زاتتارى ورتتەن قۇتقارىلعان. بۇلارداعى ءورت اڭعالدىق سالدارىنان بولدى دەگەن بولجام جاسالدى.

 

 

قىزىلوردا. 30 مامىر. قازاقپارات /جاڭاگۇل سەردالى/ - قىزىلوردا وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، سوڭعى اپتادا ءۇش ءورت وقيعاسى بولدى.

جاڭاقورعان اۋدانى  ابدىعاپپار اۋىلىنداعى ءبىر ءۇيدىڭ اۋلاسىنداعى جيعان ءشوبى ورتەنگەن. ول بالالاردىڭ وتپەن ويناۋى سالدارىنان تۇتانعان. ورتتەن كەلگەن شىعىننىڭ كولەمى  20 000 تەڭگەنى قۇرايدى. ال قازالى اۋدانىنىڭ ورتالىعى ايتەكە بي كەنتىندەنى، ءابىلحايىر حان كوشەسىندەنى مال قوراسى مەن اۋباكىروۆ كوشەسىندەگى ءۇي سارايىندا بولعان ءورت وقيعالارىنىڭ شىعىندارى ەداۋىر كوپ. ولاردا ءۇي يەلەرىنە 80 000 تەڭگەنىڭ زالالدارى كەلتىرىلگەن. سونىمەن بىرگە 500 000 تەڭگەنىڭ زاتتارى ورتتەن قۇتقارىلعان. بۇلارداعى ءورت اڭعالدىق سالدارىنان بولدى دەگەن بولجام جاسالدى.

 

 

0 پىكىر