سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269
اباي.tv 5835 5 پىكىر 15 ناۋرىز, 2019 ساعات 14:58

«ۇيعىر» قاعاناتىنىڭ بۇگىنگى ۇيعىر حالقىمەن بايلانىسى بار ما؟

Abai.kz

5 پىكىر