سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126860. جازىلعاندار — 113646. قايتىس بولعاندار — 1945
جاڭالىقتار 1855 0 پىكىر 31 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:32

بەلارۋس رەسپۋبليكاسى كەدەن وداعى اياسىنداعى مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدا

مينسك. 31 ناۋرىز. قازاقپارات /ايتۋار ماملين/ - ۇلتتىق   بانك  بەلارۋس يمپورتەرلارىنا  ەركىن تولەم   جۇيەسىن  رۇقسات   ەتتى،دەپ  حابارلادى بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى.

بۇدان بىلاي ساتىپ الىناتىن يمپورتتىق   جابدىقتار  ءۇشىن تولەمدەر  قازاقستان  مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ  شارۋاشىلىق  سۋبەكتىلەرىنىڭ  پايداسى  ءۇشىن    بەلارۋس   رۋبلىمەن عانا ەمەس، تەڭگەمەن  جانە     رەسەي رۋبلىمەن  دە  جۇرگىزىلەتىن  بولادى.

كەدەن    وداعىنىڭ   اياسىنداعى    حالىقارالىق  مىندەتتەمەلەردى   جانە  ءبىرتۇتاس  ەكونوميكالىق كەڭىستىكتى   قۇرۋ  تۋرالى كەلىسىمدەردى بەلارۋس  رەسپۋبليكاسىنىڭ ورىنداۋى اياسىندا  وسىنداي شەشىم   قابىلدانىپ  وتىر.   بۇل باستاما    كەدەن  وداعى ەلدەرىنىڭ  سىرتقى ساۋدا  قاتىناستارىن  ءارى   قاراي  ۇيلەستىرۋگە جانە     ءۇش  ەلدىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتتەرىن دامىتۋ ءۇشىن ولاردىڭ  شارۋاشىلىق سۋبەكتىلەرىنە   تەڭ جاعداي جاساۋعا   سەپ بولادى.

 

مينسك. 31 ناۋرىز. قازاقپارات /ايتۋار ماملين/ - ۇلتتىق   بانك  بەلارۋس يمپورتەرلارىنا  ەركىن تولەم   جۇيەسىن  رۇقسات   ەتتى،دەپ  حابارلادى بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى.

بۇدان بىلاي ساتىپ الىناتىن يمپورتتىق   جابدىقتار  ءۇشىن تولەمدەر  قازاقستان  مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ  شارۋاشىلىق  سۋبەكتىلەرىنىڭ  پايداسى  ءۇشىن    بەلارۋس   رۋبلىمەن عانا ەمەس، تەڭگەمەن  جانە     رەسەي رۋبلىمەن  دە  جۇرگىزىلەتىن  بولادى.

كەدەن    وداعىنىڭ   اياسىنداعى    حالىقارالىق  مىندەتتەمەلەردى   جانە  ءبىرتۇتاس  ەكونوميكالىق كەڭىستىكتى   قۇرۋ  تۋرالى كەلىسىمدەردى بەلارۋس  رەسپۋبليكاسىنىڭ ورىنداۋى اياسىندا  وسىنداي شەشىم   قابىلدانىپ  وتىر.   بۇل باستاما    كەدەن  وداعى ەلدەرىنىڭ  سىرتقى ساۋدا  قاتىناستارىن  ءارى   قاراي  ۇيلەستىرۋگە جانە     ءۇش  ەلدىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتتەرىن دامىتۋ ءۇشىن ولاردىڭ  شارۋاشىلىق سۋبەكتىلەرىنە   تەڭ جاعداي جاساۋعا   سەپ بولادى.

 

0 پىكىر