بەيسەنبى, 24 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107529. جازىلعاندار — 102323. قايتىس بولعاندار — 1699
جاڭالىقتار 1767 0 پىكىر 30 ناۋرىز, 2011 ساعات 03:14

پاۆلوداردا «شاحيماردان ابىلەۆتىڭ ۆوكالدىق ونەردىڭ اكادەميالىق مەكتەبى» اشىلدى

پاۆلودار. 30 ناۋرىز. قازاقپارات /ۆەرا ليۆينتسوۆا/ - پاۆلودارداعى مۋزىكا كوللەدجىندە «شاحيماردان ابىلەۆتىڭ ۆوكالدىق ونەردىڭ اكادەميالىق مەكتەبى»  اشىلدى،دەپ حابارلادى ءبىلىم باسقارماسى.

«اكادەميالىق مەكتەپتىڭ» اشىلۋ سالتاناتىنا ارنالعان شاراعا پاۆلودارعا جىل سايىنعى وپەرا جانە بالەت ونەرىنىڭ فەستيۆالىنە قاتىسۋعا كەلگەن قازاقستان، رەسەي مەن تمد ەلدەرىنىڭ تانىمال مۋزىكانتتارى قاتىستى.

 

پاۆلودار. 30 ناۋرىز. قازاقپارات /ۆەرا ليۆينتسوۆا/ - پاۆلودارداعى مۋزىكا كوللەدجىندە «شاحيماردان ابىلەۆتىڭ ۆوكالدىق ونەردىڭ اكادەميالىق مەكتەبى»  اشىلدى،دەپ حابارلادى ءبىلىم باسقارماسى.

«اكادەميالىق مەكتەپتىڭ» اشىلۋ سالتاناتىنا ارنالعان شاراعا پاۆلودارعا جىل سايىنعى وپەرا جانە بالەت ونەرىنىڭ فەستيۆالىنە قاتىسۋعا كەلگەن قازاقستان، رەسەي مەن تمد ەلدەرىنىڭ تانىمال مۋزىكانتتارى قاتىستى.

 

0 پىكىر