بەيسەنبى, 20 ماۋسىم 2024
جاڭالىقتار 3340 0 پىكىر 1 ناۋرىز, 2011 ساعات 05:47

كەز كەلگەن ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ ماقساتى – ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ

استانا. 1 ناۋرىز. قازتاگ. كەز كەلگەن ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ ماقساتى - ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ، دەيدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازارباەۆ رەسپۋبليكالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا سۇحبات بەرۋ بارىسىندا.

«جاڭا الەۋمەتتىك ساياسات جەدەلدەتىلگەن ەكونوميكالىق جاڭعىرۋمەن بىرگە قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ساپاسىن ايتارلىقتاي ارتىرۋعا باعىتتالعان»، دەدى ول قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتىلعان جاڭا الەۋمەتتىك ساياسات تۋرالى ايتا وتىرىپ.

ول الەۋمەتتىك جاڭعىرتۋ ءىسىنىڭ تۇپكى ءمانى - ۇدەمەلى يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق باعدارلامانى ودان ءارى جۇزەگە اسىرىپ، ءبىلىم مەن عىلىم دەڭگەيىن ارتتىرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋ، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن جانداندىرۋ، ءتىل ساياساتىن ءتيىمدى جۇرگىزۋ، اۋىلعا كومەك كورسەتۋ ەكەنىن اتاپ كورسەتتى.

پرەزيدەنت قازاقستاندا ءبىلىم بەرۋدى جاڭعىرتىپ، كاسىبي جانە تەحنيكالىق ءبىلىم مازمۇنىن تولىعىمەن جاڭارتۋ قاجەتتىگىن، ساپالى ءبىلىم قازاقستاننىڭ يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق دامۋىنىڭ نەگىزىنە اينالۋى ءتيىس ەكەن ايتتى.

سونىمەن قاتار، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋعا باسا ءمان بەرىلۋى كەرەك. بۇل ورايدا، سالا الدىنا قويىلعان مىندەتتەردى ورىنداۋ ناتيجەسىندە «2015 جىلعا قاراي قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 70 جاسقا دەيىن، ال 2020 جىلعا قاراي 72 جانە ودان دا ارىگە جەتۋى قاجەت»، - دەدى ول.

استانا. 1 ناۋرىز. قازتاگ. كەز كەلگەن ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ ماقساتى - ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ، دەيدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازارباەۆ رەسپۋبليكالىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنا سۇحبات بەرۋ بارىسىندا.

«جاڭا الەۋمەتتىك ساياسات جەدەلدەتىلگەن ەكونوميكالىق جاڭعىرۋمەن بىرگە قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ساپاسىن ايتارلىقتاي ارتىرۋعا باعىتتالعان»، دەدى ول قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتىلعان جاڭا الەۋمەتتىك ساياسات تۋرالى ايتا وتىرىپ.

ول الەۋمەتتىك جاڭعىرتۋ ءىسىنىڭ تۇپكى ءمانى - ۇدەمەلى يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق باعدارلامانى ودان ءارى جۇزەگە اسىرىپ، ءبىلىم مەن عىلىم دەڭگەيىن ارتتىرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋ، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن جانداندىرۋ، ءتىل ساياساتىن ءتيىمدى جۇرگىزۋ، اۋىلعا كومەك كورسەتۋ ەكەنىن اتاپ كورسەتتى.

پرەزيدەنت قازاقستاندا ءبىلىم بەرۋدى جاڭعىرتىپ، كاسىبي جانە تەحنيكالىق ءبىلىم مازمۇنىن تولىعىمەن جاڭارتۋ قاجەتتىگىن، ساپالى ءبىلىم قازاقستاننىڭ يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق دامۋىنىڭ نەگىزىنە اينالۋى ءتيىس ەكەن ايتتى.

سونىمەن قاتار، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋعا باسا ءمان بەرىلۋى كەرەك. بۇل ورايدا، سالا الدىنا قويىلعان مىندەتتەردى ورىنداۋ ناتيجەسىندە «2015 جىلعا قاراي قازاقستاندىقتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 70 جاسقا دەيىن، ال 2020 جىلعا قاراي 72 جانە ودان دا ارىگە جەتۋى قاجەت»، - دەدى ول.

نۇرسۇلتان نازارباەۆ 2011-2014 جىلدارعا ارنالعان تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى باعدارلاماسى تۋرالى دا ايتىپ بەردى.  اتالعان باعدارلاماعا سايكەس، قۇرىلىس سالاسىنا مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋدىڭ تومەندەگىدەي نەگىزگى شارالارى قاراستىرىلعان: 1.جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردان تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى ءۇشىن تۇرعىنۇيقۇرىلىسجيناق جۇيەسىن پايدالانا وتىرىپ، قوسىمشا  قاراجات ءبولۋ. باعدارلامانىڭ جۇزەگە اسىرۋ كەزەڭى بارىسىندا بۇل باعىت بويىنشا شامامەن بارلىعى 796 مىڭ شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالىنادى. وسى ماقساتتا ۇكىمەت  127 ميلليارد تەڭگە مولشەرىندە قاراجات بولەدى.2. كوممەرتسيالىق تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن قارجىلاندىرۋ ءۇشىن ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردى قارجىلاندىرۋ. بۇل باعىت بويىنشا 70 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجىلاندىرۋ كوزدەلگەن جانە جىل سايىن جالپى اۋماعى 2,4 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالۋ جوسپارلانۋدا. 3.تۇرعىن اۋداندارىنىڭ ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسياسى قۇرىلىسى ءۇشىن مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قوسىمشا قارجى ءبولۋ. بۇل باعىت بويىنشا 134 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى جانە جىل سايىن 3 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانۋدا. وسى تەتىك اياسىندا سەرىكتەس قالالار استانا مەن الماتىنىڭ ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ قاراستىرىلعان.  بۇل مەملەكەتتىك جانە كوممەرتسيالىق تۇرعىن ۇيلەردىڭ ۋاقتىلى بەرىلۋىنە مۇمكىندىك جاسايدى. 4.جالعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى.  باعدارلاما شەڭبەرىندە جالعا بەرىلەتىن مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى جالعاسادى. بۇل ماقسات ءۇشىن 40 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان جانە 680 مىڭ شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي سالۋ كوزدەلگەن.

«وسى شارالاردىڭ بارلىعى تۇرعىن ءۇي باعاسىنىڭ جوسىقسىز وسۋىنە، الىپساتارلىق پەن كەزەكتى «كوپىرشىكتىڭ» پايدا بولۋىنا جول بەرمەۋگە باعىتتالعان جانە جىل سايىن 6 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋگە مۇمكىندىك تۋعىزادى»،- دەدى مەملەكەت باسشىسى.

 

0 پىكىر