جەكسەنبى, 1 تامىز 2021
46 - ءسوز 4621 2 پىكىر 5 ناۋرىز, 2018 ساعات 09:00

ول ءجۇز مىڭنىڭ ءبəرىن قايدا كومەمىز؟

جوڭعار حاندىعىن جەر بەتىنەن جويىپ جىبەرگەن قىتايلار قازاق جەرىنە دە ەنگەنى بەلگىلى. ابىلايدىڭ شۇعىل بۇيرىعىمەن الدىنان سەس قىلىپ، ەلدىڭ، جەردىڭ يەسى بار ەكەنىن كورسەتۋگە قابانباي اتتانادى.

تارباعاتاي تاۋىنىڭ اقسۋات جاعىندا ما ەكەن، əلدە، وكپەتى تۇسىندا ما ەكەن قابانبايدىڭ الدىعا جىبەرگەن شولعىنشى جاساعى تىزگىن ۇشىمەن "قابەكەلەپ", ارتتاعى اسكەرگە جەتىپتى. قولدىڭ الدىنداعى قابەكەڭ "يə، نە بولدى؟ Əنشەيىندە قابانبايمىن. جاۋ كەلگەندە قابەكەلەپ قالاسىڭدار. تىنىشتىق پا؟" دەپ ءجون سۇرايدى عوي. سويتسە، شولعىنشى جاساقتىڭ باسشىسى "باتىرەكە، ءبىزدىڭ قول ون مىڭ سارباز. قىتايلار ءجۇز مىڭ əسكەر. نە ىستەيمىز؟" دەپ جىلارمان بولىپتى.

جاۋدان بەتى قايتىپ كورمەگەن دارابوز استىنداعى قۋباس اتىنىڭ باسىن تارتىپ تۇرىپ، "سول نە ىستەيتىنىمىزدى مەن دە ويلانىپ تۇرمىن. ول ءجۇز مىڭنىڭ ءبəرىن قايدا كومەمىز؟" دەپتى.

P.S

Əرۋاعىڭنان اينالايىن ءدۇر-بابام قىزىل قانىن اعىزىپ، قارا تەرىن توگىپ، كۇندىز وتىرماي، تۇندە ۇيىقتاماي قورعاعان قاسيەتتى جەردى سونىمەن نە ىستەيتىن بولدى؟ بىرەۋ جالعا بەرەدى دەيدى. بىرەۋ بەرمەيدى دەيدى. ەندى بىرەۋى بەرىلىپ قويعان دەيدى. اق-قاراسىن كىم بىلەدى؟

وڭعار قابدەنوۆ

Facebook-تەگى پاراقشاسىنان

2 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار