بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825
1951 0 پىكىر 1 ناۋرىز, 2018 ساعات 08:38

تۇركىمەنستاننىڭ سولتۇستىگىندە قۇستار بەلگىسىز ۆيرۋستان قىرىلىپ جاتىر

تۇركىمەنستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى داشوعىز وبلىسىندا قۇستار بەلگىسىز ۆيرۋستان قىرىلىپ جاتىر. ازاتلىك دەرەككوزىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، بۇل ايماقتاعى بولدۋمساز جانە گۋربانسولتان اۋداندارىندا كەم دەگەندە ونداعان تاۋىق قىرىلىپ قالعان.

"ولگەن تاۋىقتىڭ ەتى قارا كومىر تۇسكە اينالادى. ءبىر تاۋىق ولسە بولدى، اۋىلداعى قالعان تاۋىقتار دا قىرىلىپ قالىپ جاتىر", - دەپ حابارلادى دەرەككوز. ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، جەرگىلىكتى ۆەتەرينارلار بەرگەن دارىلەردەن كومەك جوق.

بۇعان قوسا، تۇرعىندار ايماقتا ءسىبىر جاراسىنان مالدار ولە باستاعانىن حابارلادى. داشوعىزدا قۇستار مەن مالداردىڭ كەسەلى تۋرالى رەسمي بيلىك ەشقانداي مالىمەت تاراتپادى.

سوڭعى جىلدارى تۇركىمەنستاندا مال-قۇس كەسەلدەرى بىرنەشە مارتە تىركەلدى. وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا داشوعىز وبلىسىنىڭ بىرنەشە اۋدانىندا ونداعا مال بەلگىسىز جۇقپالى اۋرۋدان قىرىلعان.

بۇل ۋاقىتتا رەسمي اقپارات قۇرالدارى ەلدىڭ ەكونوميكالىق، سونىڭ ىشىندە اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى جەتىستىكتەر تۋرالى حابار تاراتىپ جاتىر.

Abai.kz

0 پىكىر