جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269
2274 0 پىكىر 31 قاڭتار, 2018 ساعات 10:18

زەرتتەۋ: تاجىكستاندا ەكسترەميستەرگە قوسىلعان ايەلدەر كوبەيدى

بۇۇ-نىڭ قولداۋىمەن جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋدە "يسلام مەملەكەتىنە" قوسىلۋ ءۇشىن سيريا مەن يراكقا بارعان تاجىك ايەلدەرى كوبەيگەنى ايتىلعان. ولاردىڭ كوبى كۇيەۋلەرىنە ەرىپ كەتسە، مۇنداي شەشىمدى ءوز ەركىمەن قابىلداعان ايەلدەر دە جەتەرلىك.

زەرتتەۋدە ز. س. ەسىمدى دۋشانبە تۇرعىنىنىڭ سيرياعا بارىپ، بىرنەشە ۋاقىتتان سوڭ باسقا دا ايەلدەردى ارباۋ ءۇشىن ۇيىنە ورالعانى تۋرالى جازىلعان. ول ايەلدى 2016 جىلى قۇقىققورعاۋ ورگاندارى ۇستاعان.

سوعدى وبلىسىندا تۇنگى كلۋبتاردىڭ بىرىندە ءبيشى بولىپ ىستەگەن تاعى ءبىر تاجىك ايەلى ەكسترەميستەرگە قوسىلۋ ءۇشىن سيرياعا كەتۋگە بەل بۋعان، بىراق ونى 12 جىلعا قاماعان.

حابارلارعا قاراعاندا، ءبيشى ر. م. ەسىمدى ايەل مەن ونىڭ كۇيەۋىن سيرياعا بارۋ ءۇشىن ايەلدىڭ سيريادا جۇرگەن ءىنىسى كوندىرگەن.

زەرتتەۋ اۆتورالىرىنىڭ ءبىرى، لوندون كوللەدجىنىڭ ساراپشىسى اننا ماتۆەەۆانىڭ سوزىنە قاراعاندا، تاجىك ايەلدەرى جەكە باس ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن تاياۋ شىعىسقا اتتانىپ ءجۇر.

"ولار ءوز ماحابباتىن، جارىن، جاڭا ءومىر ىزدەپ بارادى. بىراق كوبىنە ولار وزگە ەلدە كۇتپەگەن جاعدايدىڭ قۇرساۋىنا ءتۇسىپ، ەكسترەميستەرگە قوسىلۋدان باسقا امال تاپپايدى", - دەدى اننا ماتۆەەۆا.

2016 جىلى قاراشادا تاجىكستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تەرروريزممەن ايىپتالعانداردىڭ سۋرەتتەرىن جاريالادى، سولاردىڭ اراسىندا بەس ايەل بولدى. ءبىر ايەل قولىنا اۆتومات ۇستاپ سۋرەتكە تۇسكەن.

Abai.kz

0 پىكىر